Organizator:

GAZ-SYSTEM planuje zrealizować trzy projekty wodorowe

Podziel się

Spółka GAZ-SYSTEM zgłosiła trzy projekty wodorowe do nadania statusu PCI, umożliwiającego wykorzystanie europejskich instrumentów wsparcia. Są to: Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy, krajowy szkielet wodorowy oraz magazyn wodoru w Damasławku.  

Jak informuje GAZ-SYSTEM, nowe rozporządzenie TEN-E przewiduje możliwość przyznania statusu PCI (Projects of Common Interest) dla inwestycji umożliwiających powstawanie zintegrowanej europejskiej infrastruktury wodorowej poprzez realizację projektów w zakresie przesyłu i magazynowania wodoru oraz instalacji służących do odbioru i regazyfikacji skroplonego wodoru lub wodoru przenoszonego w innych substancjach chemicznych (np. amoniaku).

Planowane trzy projekty

Obecnie trwają prace nad opracowaniem pierwszej wodorowej listy PCI. GAZ-SYSTEM zgłosił wniosek o przyznanie priorytetowego statusu dla trzech projektów planowanych przez spółkę. Obejmują one:

  • Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy (Nordic-Baltic Hydrogen Corridor), który ma na celu budowę korytarza służącego do transportu wodoru z Finlandii, przez państwa bałtyckie i Polskę do Niemiec.
  • Krajowy szkielet wodorowy, obejmujący infrastrukturę łączącą krajowych producentów wodoru, źródła importowe.
  • Magazyn wodoru w Damasławku z odbiorcami końcowymi i ew. lokalnymi sieciami dystrybucyjnymi.

- Projekty infrastrukturalne realizowane przez GAZ-SYSTEM mają priorytetowe znaczenie energetyczne dla państw Unii Europejskiej, ponieważ zapewniają dywersyfikację dostaw gazu oraz rozwój zintegrowanego i konkurencyjnego rynku gazu ziemnego w Europie Środkowej oraz regionie Morza Bałtyckiego. Finansowe wsparcie unijne jest ważne dla sprawnej realizacji złożonych, międzynarodowych projektów, dlatego wystąpiliśmy o nadanie statusu PCI dla inwestycji wodorowych, które spółka planuje przeprowadzić – powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

Nowela rozporządzenia TEN-E

W czerwcu 2022 r. weszła w życie nowela rozporządzenia TEN-E, która ustanowiła nowe unijne przepisy dotyczące transgranicznej infrastruktury energetycznej. Mają one na celu przyśpieszenie działań na rzecz dekarbonizacji i integracji transgranicznej infrastruktury energetycznej, by ułatwić państwom UE osiągnięcie celów klimatycznych w perspektywie 2050 r. W nowym rozporządzeniu TEN-E utrzymano dotychczas obowiązujące przepisy mające pomóc w terminowej realizacji transgranicznej infrastruktury poprzez rozwiązania upraszczające i przyspieszające procedury wydawania niezbędnych pozwoleń, a także przewidujące możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie projektów PCI z instrumentu CEF.

Zgodnie z zapisami wcześniejszego rozporządzenia TEN-E, obowiązującego do połowy 2022 r., projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania (Projects of Common Interest – PCI) to inwestycje mające kluczowe znaczenie w realizacji europejskiej polityki energetycznej i klimatycznej. Do najważniejszych z nich należą przystępna cenowo, bezpieczna i zrównoważona energia dla wszystkich obywateli, jak również budowa niskoemisyjnej gospodarki w UE.

Projekty te muszą przyczyniać się również do realizacji priorytetowych korytarzy infrastruktury energetycznej, a także znacząco poprawiać bezpieczeństwo dostaw, integrację rynkową i konkurencję. Projekty PCI mogą korzystać z najlepszych praktyk, wynikających z rozporządzenia TEN-E, co oznacza m.in. możliwość skorzystania z przyspieszonego procesu uzyskiwania pozwoleń. Przy spełnieniu określonych warunków status PCI umożliwia także ubieganie się o dofinansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF).