Organizator:

O aspektach normalizacyjno-regulacyjno-prawno-biznesowych dyrektywy RED 3 porozmawiamy podczas sesji H2POLAND

Podziel się

SESJA

RED 3 aspekt normalizacyjno-regulacyjno-prawno-biznesowy


31 października 2023 została opublikowana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2413 z dnia 18 października 2023 r. zmieniająca Dyrektywę (UE) 2018/2001, rozporządzenie (UE) 2018/1999 i Dyrektywę 98/70/WE w zakresie promowania energii ze źródeł odnawialnych oraz uchylająca Dyrektywę (UE) 2015/652. Dyrektywa RED III weszła w życie w dniu 20 listopada 2023 r.

W okresie przejściowym państwa członkowskie będą miały 18 miesięcy na transpozycję nowych przepisów do prawa krajowego (Polska do dnia 10.01.2024 r. nie zaimplementowała dyrektywy RED III). RED III wprowadza istotne zmiany w kontekście energii odnawialnej, odzwierciedlając zaangażowanie UE w kwestie zrównoważonego rozwoju i redukcję zależności od paliw kopalnych. Polska będzie zobowiązana do realizacji celów RED III w ciepłownictwie, energetyce, przemyśle i transporcie.

Cele w zakresie energii odnawialnej: dyrektywa ustanawia ambitniejszy cel osiągnięcia udziału 42,5% energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii w UE do 2030 roku, wraz z dodatkowymi celami sektorowymi, kluczowymi dla redukcji emisji gazów cieplarnianych i przejścia na czystsze źródła energii.
Cele sektorowe: dyrektywa wprowadza konkretne cele dla sektorów przemysłu, transportu i budownictwa.
Przyspieszona Procedura Zatwierdzania i Nadrzędny Interes Publiczny: RED III stawia na szybką ścieżkę wydawania pozwoleń związanych z energią odnawialną, by usprawnić proces wdrażania projektów zielonej energii (promowanie biopaliw).

 

Prowadzący sesję: Karol Kruszak, TUV SUD

 

PARTNER MERYTORYCZNY SESJI

 

Program wydarzeń Prelegenci Rejestracja i bilety Mapa terenu