Organizator:

Polska Strategia Wodorowa w konsultacjach publicznych

Podziel się

Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 21 października 2022 r. skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (UD382).

Projekt ustawy jest realizacją „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040”, która w swojej treści wskazała, że istotne jest stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego. Nowelizacja Prawa energetycznego stanowi część pakietu legislacyjnego zwanego „Konstytucją dla wodoru”, którego głównym celem jest stworzenie ram regulacyjnych funkcjonowania rynku wodoru, dzięki czemu możliwy będzie rozwój gospodarki wodorowej w Polsce.

Prace nad projektem ustawy wynikają z analizy potrzeb polskiego rynku energetycznego oraz wzrostu zainteresowania technologiami wodorowymi na świecie i upowszechniania ich wykorzystania. Potrzeba regulacji gospodarki wodorowej była wielokrotnie zgłaszana przez interesariuszy polskiego rynku, m.in. uczestniczących w pracach „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej”.

Zawarte w projekcie ustawy przekrojowe zmiany zakładają m.in.:

  • wprowadzenie siatki pojęć koniecznych do rozwoju i funkcjonowania rynku wodoru w Polsce,
  • uregulowanie zasad koncesjonowania działalności związanej z wodorem,
  • zaprojektowanie zasad funkcjonowania systemu sieci wodorowych,
  • wprowadzenie systemowych mechanizmów wsparcia dla prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej dla projektów z zakresu technologii wodorowych,
  • propozycję uproszczeń dla podmiotów inwestujących w rozwój systemu wodorowego.

Powyższe zmiany skutkować mają stabilnością prawa dla podmiotów z sektora publicznego i prywatnego operujących w obszarze wodoru oraz przyczynią się do pełnego wykorzystania potencjału tego nośnika energii w przyszłości.

Uwagi do projektu ustawy można zgłaszać w terminie do 14 listopada 2022 r., także w formie elektronicznej (edytowalnej) na adresy: departament.prawny@klimat.gov.pl oraz michal.nowak@klimat.gov.pl.

Projekt jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny (legislacja.rcl.gov.pl) pod TYM LINKIEM.