Organizator:

Przyszłość? Już tu - w Wielkopolsce - jest!

Wielkopolska dostrzega dla siebie potencjał, który wiąże się z wykorzystaniem technologii wodorowych. Upatruje w nim szansy na przyspieszenie rozwoju gospodarczego regionu. O tym jakie działania zostały już podjęte oraz jakie plany na najbliższą przyszłość ma Samorząd Województwa Wielkopolskiego opowiada Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego,

 Jesteśmy, jako Samorząd Województwa Wielkopolskiego, aktywni we wspieraniu rozwoju gospodarki wodorowej. Bo to obiecująca perspektywa. Jeśli chcemy dotrzymać kroku liderom ruchu na rzecz wodoru w Europie, czy w świecie, musimy działać tu i teraz.

Dlatego współpracujemy w ramach  powołanej przez nasz region Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, która zrzesza biznes, naukę, samorządy oraz środowiska obywatelskie.

H2Wielkoposka - kierunek wodór

Wielkopolska Platforma Wodorowa jest organem opiniotwórczym i doradczym Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwestiach prowadzenia polityki gospodarczej w obrębie technologii nisko i zeroemisyjnych, w tym wodorowych. WPW utworzona przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą z dnia 30 maja 2019 roku, jest wielopłaszczyznową platformą współpracy międzyśrodowiskowej biznesu, nauki, samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

Od 2019 roku realizujemy 2 projekty pilotażowe o tematyce wodorowej. Pierwszy z nich to „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska”, który skupia się na poprawie innowacyjności wielkopolskich małych i średnich przedsiębiorstw. Pomagamy m.in. budować kompetencje wielkopolskich MŚP, np. poprzez audyty i eksperckie doradztwo w obszarze technologii wodorowych oraz norm bezpieczeństwa w zakresie wykorzystania wodoru. Drugim projektem jest „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2)”. Ta inicjatywa koncentruje się na systemowym podejściu do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, w tym wodorowej. To właśnie w ramach tego projektu powstanie w 2022 r. nasza Wielkopolska Strategia Wodorowa.

Ważne jest również położenie silnego akcentu na popularyzację tematyki gospodarki wodorowej w ramach spotkań i konferencji w cyklu H2Wielkopolska – kierunek wodór oraz konkursów dla młodzieży, jak choćby „HydroGen – Wodorowe Pokolenie – Wielkopolska 2050”. Zapoczątkowaliśmy inicjatywę „Szkoła Wodorowa”, skierowaną do wielkopolskich szkół ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych. W ramach „Szkoły Wodorowej” przekazaliśmy zestaw narzędzi edukacyjno-dydaktycznych, zachęcających do wykorzystywania tematyki wodorowej podczas lekcji. Wszystko to robimy z myślą o tym, aby podnieść kompetencje młodych ludzi w zakresie nauk ścisłych i przygotować ich do funkcjonowania w zmieniających się warunkach gospodarczych. Bo zdajemy sobie sprawę, że technologie wodorowe staną się już za chwilę nieodłącznym elementem naszej  rzeczywistości. Wiedza jest najlepszą odpowiedzią na obawy, które możemy mieć w związku z postępem, choćby te związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w zakresie wykorzystania zielonego wodoru. Jako przykład weźmy choćby zbiorniki na wodór (np. w samochodach), które – jako produkty przyszłości -  wykonane będą z materiałów kompozytowych, zbrojonych włóknem węglowym i otoczonych polimerową osłoną.

Od 2021 nie ustajemy też w staraniach na rzecz powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej, która pozwoli nam wzmocnić pozycję Wielkopolski, jako istotnego gracza w tworzonym przemyśle wodorowym.

Sygnatariuszami deklaracji powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej są:

Zamierzamy w przyszłej perspektywie finansowej UE i w ramach naszego nowego regionalnego programu operacyjnego pn. Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 przeznaczyć część środków na wsparcie działalności w obszarze gospodarki wodorowej. Pomoc finansowa ma być dedykowana m.in. przedsiębiorcom, jednostkom naukowym, instytutom badawczym i uczelniom wyższym w ramach rozwoju i promocji ekosystemu wodorowego (np. zielony transport, wsparcie wytwarzanie energii z OZE).

Jesteśmy dumni, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest Regionem Gospodarzem H2POLAND - Środkowoeuropejskiego FORUM Technologii Wodorowych H2POLAND, które odbędzie się w dniach 17-18 maja 2022 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Będzie to wydarzenie łączące w swej nowoczesnej formule targi ze spotkaniami i debatami z udziałem polityków, ekspertów, przedstawicieli biznesu i nauki. Zależy nam na stworzeniu wszechstronnej platformy, służącej dzieleniu się wiedzą i dobrymi praktykami na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w całej Europie.

Przyszłość? Już tu – w Wielkopolsce – jest!

Zapraszam, w roli Gospodarza Regionu, do odwiedzenia H2Poland.

Zobacz wszystkie wydarzenia organizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Forum H2POLAND 2022

CYKL DEBAT O TEMATYCE SPOŁECZNEJ | 17 maja 2022 r. godz. 10.30 – 16.00

Społeczeństwo wodorowe, sen to czy marzenie? Z tym pytaniem zmierzą się zaproszeni goście i eksperci w cyklu debat poświęconych tematyce społecznej.

ZOBACZ PROGRAM I DNIA!

Spotkanie sieciujące JST | 17 maja 2022 r. godz. 9:30 – 16.00

Spotkanie sieciujące organizowane w ramach projektu pn.: „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” dotyczyć będzie wymiany wiedzy, dobrych praktyk oraz doświadczeń z zakresu przygotowania do inwestycji oraz współpracy z inwestorem z branży OZE. .

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

FESTIWAL NAUKA DLA WODORU | 17 maja 2022 r. godz. 10.00 – 16.00

Festiwal Nauka dla Wodoru to wspólne przedsięwzięcie poznańskich Uczelni, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Międzynarodowych Targów Poznańskich. Festiwalowi Nauka dla Wodoru przyświeca idea popularyzowania wiedzy na temat technologii nisko i zeroemisyjnych

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

Start-up Day | 17 maja 2022 r. godz. 10.00 – 13.30

Start-up Day – to wydarzenie pomagające osobom przedsiębiorczym w realizacji marzeń i idei, wspierające generowanie nowych pomysłów biznesowych, wymianę doświadczeń i kontaktów oraz zacieśnianie współpracy pomiędzy start-upami, dojrzałymi firmami i organizacjami publicznymi, które doceniają potencjał technologii nisko i zeroemisyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wodoru.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

Konferencja "Wodór Szansą dla MŚP"

Organizacja konferencji "Wodór szansą dla MŚP" ma sprzyjać nawiązywaniu kontaktów, transferowi wiedzy i technologii, umożliwiając podejmowanie decyzji odnośnie planowania rozwoju firmy i inwestowania w technologie przyszłości, a tym samym budowę nowoczesnej gospodarki wokół firm już istniejących, jak również start-upów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

Dziś sytuacja geopolityczna oraz zachodzące zmiany klimatu, które nas niepokoją,  stanowią poważne wyzwanie dla mieszkańców Europy, zarówno w  aspekcie środowiskowym, jak i w wymiarze społeczno-gospodarczym. Dlatego jednym z naszych priorytetów jest zadbanie o przyszłość Ziemi i kolejnych pokoleń, a tym samym doprowadzenie do zmniejszenia emisyjności gospodarki, a także konsekwentne zabieganie o wzrost naszej konkurencyjności i innowacyjności.

Jednym z największych wyzwań stojących dziś przed Polską jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz związanej z nim dywersyfikacji źródeł energii. Zwiększenie udziału energii elektrycznej, wytwarzanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilansie energetycznym, jest wyznacznikiem rozwoju nie tylko Polski, ale większości zaawansowanych gospodarek świata. Wynika to przede wszystkim z niestabilności OZE, z brakiem odpowiednio rozwiniętych sposobów magazynowania energii na dużą skalę oraz usług służących bilansowaniu systemów elektroenergetycznych. Sposobem na rozwiązanie tych problemów może stać się wodór, jako magazyn energii, w tym wytworzonej z  OZE, co da nam możliwość uczestniczenia w podwyższaniu stopnia integracji OZE w systemie energetycznym.

Wiele uwagi poświęcamy zapisom Europejskiego Zielonego Ładu, który zakłada, że do 2050 r. energia elektryczna pozyskiwana ze źródeł odnawialnych odegra istotną rolę w procesie dekarbonizacji znacznej części zużycia energii w UE, choć nie w całości. Wodór ma duży potencjał i jest w stanie znacząco wypełnić tę lukę.  Zarówno potraktowany jako magazyn energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych, jak i jej nośnik, zapewniając wsparcie dla sezonowych wahań i umożliwiając połączenie miejsc produkcji z bardziej odległymi centrami popytu.

Obserwujemy dziś dynamiczny wzrost w gospodarce wodorowej. Niewątpliwie służy temu przyjęcie  „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030, z perspektywą do roku 2040”. Tyle na gruncie ogólnopolskim, a w naszym regionie? Wielkopolska w tym zakresie nie pozostaje w tyle, a wręcz wyprzedza zmiany, przygotowując regionalną strategię wodorową. Ma ona służyć wykorzystaniu szans rozwojowych związanych z zastosowaniem zielonego wodoru, które pomogą nam sprostać wyzwaniom środowiskowym i społeczno-gospodarczym.

Przed nami wyzwania koncentrujące się wokół budowania kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników, których wymaga współczesny rynek pracy, z dnia na dzień coraz bardziej konkurencyjny.  Oczywiście w tym kontekście skupiamy się na tych dziedzinach, które służą lub będą służyć właśnie rozwojowi gospodarki wodorowej.

Przejście na zieloną gospodarkę zadziała jak impuls do powstawania nowych inwestycji i miejsc pracy w takich branżach, jak: energetyczna (np. OZE), transportowa (np. mobilność niskoemisyjna), budowlana (np. ekologiczne budownictwo), rolnictwo (np. wykorzystanie biomasy), IT (np. oprogramowanie, systemy), B+R (np. projekty, nowe produkty) czy w sektorze nauki. Zapotrzebowanie w tym zakresie będzie dotyczyć całego łańcucha dostaw i wartości, tj. od prostych komponentów aż do gotowych produktów czy usług.