Organizator:

Rada Koordynacyjna ds. Gospodarki Wodorowej spotkała się po raz pierwszy.

Podziel się

Pierwsze posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej zainicjowało realizację postanowień Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, zawartego 14 października 2021 r. Wydarzeniu przewodniczył wiceminister Ireneusz Zyska.

Rada Koordynacyjna została powołana w celu stworzenia warunków dla prawidłowej i efektywnej współpracy oraz zapewnienia sprawnego systemu komunikacji, zarządzania, monitorowania postępów i podejmowania decyzji.

Do zadań Rady Koordynacyjnej należy w szczególności:

·   zarządzanie, koordynacja i monitorowanie działań wynikających z Porozumienia,

·   powołanie grup roboczych zapewniających współpracę stron w zakresie celów strategicznych,

·  przygotowywanie corocznych sprawozdań w zakresie wykonania postanowień Porozumienia.

 

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa powołała w skład Rady Koordynacyjnej 45 członków reprezentujących Strony Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej:

·   administrację publiczną,

·   przedstawicieli przedsiębiorców,

·   przedstawicieli nauki,

·   jednostki otoczenia biznesu.

Na Przewodniczącego Rady Minister Klimatu i Środowiska powołała Ireneusza Zyskę, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. OZE.

Podstawowym i najważniejszym celem Porozumienia sektorowego, oprócz stworzenia warunków i podjęcia współpracy na rzecz rozwoju technologii wodorowych, jest maksymalizacja polskiego wkładu (local content), czyli udziału przedsiębiorców z siedzibą w Polsce lub przedsiębiorców posiadających na terenie Polski oddział, lub przedstawicielstwo, rozwiązań polskiego sektora naukowego i badawczo-rozwojowego oraz polskich wdrożeń i patentów, w łańcuchu dostaw w realizacji zamówień na potrzeby budowy gospodarki wodorowej.

14 października ubiegłego roku zawarliśmy Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, które jako pierwszy tego typu dokument w Unii Europejskiej przetarł szlaki dla innych państw. Jest to dowód na to, że Polska znajduje się w europejskiej awangardzie transformacji energetycznej, w której istotną rolę będzie pełnił wodór. Obecnie stronami Porozumienia sektorowego jest 196 podmiotów reprezentujących administrację publiczną, środowisko przedsiębiorców, środowisko nauki oraz jednostki otoczenia biznesu - wskazał Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska.

Mając na uwadze dynamiczną sytuację międzynarodową, naszym działaniom powinno przyświecać także przyspieszenie tempa dywersyfikacji źródeł energii i poprawa bezpieczeństwa energetycznego. Jest to nie tylko polska racja stanu, ale i obowiązek moralny. Wykorzystanie technologii wodorowych umożliwi dekarbonizację energetyki, ciepłownictwa, transportu i przemysłu. Jest to również szansa dla kadr reprezentujących sektory zagrożone redukcją - dodał.

Podczas posiedzenia Rada Koordynacyjna podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego.

źródło: gov.pl