Organizator:

Resort klimatu określa szczegółowe wymagania techniczne dla stacji wodoru

Podziel się

Ukazało się Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji wodoru (Dz. U. z 2022 r. poz. 2158).

Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania techniczne, dotyczące bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji wodoru, rodzaje badań technicznych stacji wodoru oraz sposób i terminy ich przeprowadzania, dokumenty dołączane do wniosku o przeprowadzenie badań oraz wysokość opłat za badania.

Ten akt prawny stanowi kolejny element budowy stabilnego otoczenia regulacyjnego, tworzącego ramy prawne dla dynamicznie rozwijającej się gospodarki wodorowej. Zgodnie z treścią przyjętej przez Radę Ministrów 2 listopada 2021 r. „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040” (PSW), celem szóstym strategii jest utworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego. PSW wskazuje, że warunkiem koniecznym rozwoju gospodarki wodorowej jest stworzenie odpowiednich ram prawnych i normalizacyjnych. Regulacja jest odpowiedzią na oczekiwania rynku, aby w pierwszej kolejności uregulować wykorzystanie wodoru w transporcie.

PSW zakłada, że do 2025 roku powstaną w Polsce 32 stacje wodoru, zaś do 2030 roku nastąpi dalszy rozwój tej infrastruktury.

Wydane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1083).

Pełną treść dokumentu znaleźć można TUTAJ.