Organizator:

Rusza nabór wniosków w ramach programu Innowacje dla Środowiska 2023

Podziel się

Celem programu Innowacje dla Środowiska jest wykorzystanie innowacyjnych technologii w ochronie środowiska, które przyczynią się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju.

 

W ramach programu realizowane będą przedsięwzięcia mające na celu rozwój gospodarczy kraju w kierunku gospodarki nowoczesnej, przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym. Wybrane przedsięwzięcia objęte dofinansowaniem będą spójne z zasadą DNSH (Do No Significant Harm), która odnosi się sześciu celów środowiskowych, czyli: 

  • łagodzenia zmian klimatu,
  • adaptacji do zmian klimatu,
  • zrównoważonego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych i morskich,
  • gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganiu powstawaniu odpadów i recykling,
  • zapobieganiu i kontroli zanieczyszczeń powietrza, wody i ziemi,
  • ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów.

Beneficjentami Innowacji dla Środowiska będą przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 162 z późn. zm.).

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem to działania inwestycyjne o charakterze innowacyjnym realizowane w istniejącym lub nowopowstałym przedsiębiorstwie polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, poprzez budowę linii technologicznej lub fabryki do produkcji innowacyjnych produktów lub wdrożeniu nowej albo znacząco udoskonalonej technologii lub rozwiązania we własnej działalności.

Więcej informacji uzyskać można TUTAJ