Organizator:

"Wodoryzacja gospodarki" – będzie nowy program NFOŚiGW!

Podziel się

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia nowy program - „Wodoryzacja gospodarki”. Jego celem będzie rozwój nisko- i zeroemisyjnej gospodarki poprzez wsparcie wdrażania technologii wodorowych wraz z infrastrukturą techniczną służącą do wytwarzania, magazynowania i wykorzystania H2. Na przedsiębiorców i jednostki naukowe czekają poważne pieniądze.

Pierwszą część nowego programu NFOŚiGW adresuje do przedsiębiorców. Nabór wniosków planowany jest na pierwszy kwartał 2023 r., zaś program ma być realizowany do sierpnia 2026 r. Podpisywanie umów przewidziane jest do 2024 r.

Budżet tej części programu „Wodoryzacja gospodarki” to 360 mln zł w ramach finansowania z KPO oraz 750 mln zł w ramach funduszy krajowych. Dotacje ze środków KPO – zgodnie z maksymalną intensywnością pomocy publicznej – przewidziane są dla przedsięwzięć o wartości minimum 10 mln zł kosztów kwalifikowanych. Z kolei pożyczki komercyjne uzupełniające wyniosą do 300 mln zł i będzie to dofinansowanie niestanowiące pomocy publicznej.

W tej części programu mowa jest o budowie mocy wytwórczych niskoemisyjnego, odnawialnego wodoru, tworzeniu nowej oraz modernizacji istniejącej infrastruktury wodorowej oraz o przemysłowym wykorzystaniu zielonego H2 w celu zmniejszenia emisyjności jego produkcji.

W drugiej części programu zakłada się wsparcie finansowe na realizację projektów inwestycyjnych dla podmiotów, które w konkursie krajowym zostały zgłoszone do prac IPCEI Hydrogen (Technologie i systemy wodorowe) oraz uzyskały pozytywne decyzje Komisji Europejskiej.

Łączny budżet tej części programu to 2,419 mld zł, zaś finansowanie odbędzie się w ramach KPO. Formą wparcia będą dotacje w wysokości kwoty pomocy zaakceptowanej przez KE. Kosztami kwalifikowanymi będą koszty wskazane w decyzji KE dotyczącej udzielenia pomocy publicznej. Wskaźnikami osiągniecia założonych celów będą: budowa mocy wytwórczych niskoemisyjnego, odnawialnego wodoru, budowa infrastruktury wodorowej oraz przemysłowe wykorzystanie odnawialnego lub niskoemisyjnego H2 mające na celu zmniejszenie emisyjności procesu.

Trzecia część programu poświęcona jest projektom badawczo-rozwojowym dotyczącym nowych lub modernizowanych jednostek zasilanych wodorem, które zakończyć mają się – minimalnie – powstaniem demonstratorów w skali 1:1. W tej części zakłada się również zwiększenie mocy produkcyjnych dla jednostek wodorowych (np. produkcja napędów wodorowych czy budowa linii technologicznych dla fabryk).

Beneficjentami tej części będą przedsiębiorcy i jednostki naukowe. Nabór wniosków planowany jest również na pierwszy kwartał 2023 r., a program ma być realizowany do sierpnia 2026 r. Podpisywanie umów przewidziane jest do 2024 r. Warunkiem jest tutaj dostępność środków z KPO.

Budżet określono na 493 mln zł, jako finansowanie ze środków KPO i 700 mln ze środków krajowych. Formami wsparcia będą dotacje finansowane z KPO - zgodnie z maksymalną intensywnością pomocy publicznej, ale nie więcej niż 150 mln zł, a wartość przedsięwzięcia to minimum 10 mln zł kosztów kwalifikowanych) oraz pożyczki komercyjne uzupełniające (dotyczy to wyłącznie projektów w zwiększenie mocy produkcyjnych) do 300 mln zł.