Organizator:

Fit for 55: Rada zatwierdziła pakiet dotyczący rynku gazu i wodoru

Podziel się

Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie i dyrektywę ustanawiające wspólne zasady rynku wewnętrznego dla gazów odnawialnych i naturalnych oraz wodoru, a także reformy istniejących unijnych przepisów dotyczących gazu. Nowe przepisy mają pomóc UE w osiągnięciu celów z zakresu dekarbonizacji.

Pakiet gazowy określa zasady organizacji rynku gazu ziemnego i ustanawia ramy dla rozwoju przyszłego rynku wodoru, w tym dla dedykowanej infrastruktury wodorowej. Zawiera on szczegółowe przepisy dotyczące transportu, dostaw i magazynowania gazu ziemnego i wodoru.

Nowe przepisy wzywają do zintegrowanego i przejrzystego planowania sieci w całej UE, zgodnie z zasadą "efektywność energetyczna przede wszystkim" i z perspektywicznym podejściem. Operatorzy sieci gazowych i wodorowych przygotują 10-letni plan rozwoju sieci w UE.

Aby zapewnić stopniowe wycofywanie paliw kopalnych, długoterminowe kontrakty na gaz kopalny nie będą już zawierane od 2049 roku. Nowe przepisy promują gaz odnawialny i gaz niskoemisyjny, w szczególności wodór w regionach intensywnie wykorzystujących węgiel. Państwa członkowskie zapewnią zniżki taryfowe i zachęty, aby ułatwić integrację rynku i systemu, zwłaszcza dla powstającego rynku wodoru, a tym samym zapewnić sprawiedliwą transformację.

Ustanowiony zostanie również dobrowolny mechanizm wspierania rynku wodoru przez pięć lat.

Dzięki przyjętym przepisom klienci wrażliwi i klienci dotknięci ubóstwem energetycznym będą lepiej chronieni. Środki podjęte przez państwa członkowskie obejmują ochronę przed odłączeniami i wyznaczanie dostawców ostatniej instancji w celu zapewnienia ciągłości dostaw.

Rozporządzenie i dyrektywa zostaną teraz podpisane i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Rozporządzenie zacznie obowiązywać bezpośrednio sześć miesięcy po jego opublikowaniu.

Państwa członkowskie będą miały dwa lata na dostosowanie swojego ustawodawstwa krajowego do przepisów dyrektywy.

Pakiet dotyczący wodoru i zdekarbonizowanych rynków gazu jest częścią pakietu Fit for 55 i ma na celu aktualizację istniejącego rozporządzenia i dyrektywy w sprawie gazu przyjętych w 2009 roku.

Zaktualizowane rozporządzenie i dyrektywa, które zostały formalnie przyjęte 21.05.2024, zostały przedstawione przez Komisję 15 grudnia 2021 r. jako wniosek.

Negocjacje z Parlamentem Europejskim w sprawie ostatecznego kształtu tekstów rozpoczęły się 1 czerwca 2023 roku. Ostateczne porozumienie w sprawie dyrektywy osiągnięto 27 listopada, a w sprawie rozporządzenia 8 grudnia 2023 r.

Źródło: https://mtp-link.pl/fuanq