Organizator:

Unia Europejska wzmacnia doliny wodorowe

Podziel się

Komisja Europejska opublikowała dokument roboczy przedstawiający strategiczne priorytety i działania, które są obecnie realizowane lub planowane w zakresie rozwoju dolin wodorowych.

 

Unia Europejska rozwija doliny wodorowe - lokalne klastry przemysłowe lub transportowe, w których dostawy wodoru ze źródeł odnawialnych zaspokajają lokalny popyt. Przewiduje się, że do 2030 r. co najmniej 50 dolin wodorowych będzie w budowie lub zostanie oddanych do użytku, ale nadal pozostaje wiele do zrobienia.

Komisja opublikowała dokument przedstawiający strategiczne priorytety i działania, które są obecnie realizowane lub planowane.

Obejmują one m. in. następujące działania:

  • Komisja będzie wspierać „Instrument Doliny Wodorowej” za pośrednictwem wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz czystego wodoru – partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach programu „Horyzont Europa”, aby wspomóc doliny wodorowe na wczesnym etapie rozwoju do punktu, w którym będą mogły rozpocząć budowę.
  • Ponownie uruchomiono Europejskie Obserwatorium Wodoru, nowe centrum wiedzy na temat czystego wodoru, które ma zapewnić zainteresowanym stronom potrzebne informacje, umożliwiając automatyczną analizę danych i raportowanie w celu wspierania podejmowania decyzji w oparciu o wiedzę.
  • Komisja będzie ściśle współpracować z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami w celu wdrożenia strategicznego programu badań i innowacji (SRIA) pilotażowego programu EPB dotyczącego ekologicznego wodoru.
  • Komisja zatwierdziła cztery kolejne fale zintegrowanych projektów wodorowych stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI). Łącznie inicjatywy te mają na celu zebranie ponad 43 miliardów euro z połączenia funduszy publicznych i prywatnych w ramach wsparcia ponad 120 projektów, w których bierze udział prawie 100 europejskich firm.
  • W styczniu 2024 r. uruchomiono Europejską Akademię Wodorową, której wkład UE wynosi 3 mln EUR. Komisja Europejska zamierza przekształcić ją w europejską Akademię Przemysłu Net Zero, zgodnie z zapowiedzią w ustawie o przemyśle Net Zero, zapewniającą szeroki zakres kształcenia, szkoleń i przekwalifikowania.
  • Komisja zintensyfikuje współpracę z partnerami międzynarodowymi w zakresie wdrażania czystego wodoru i rozwoju rynków wodoru, w szczególności za pośrednictwem Misji w sprawie czystego wodoru w ramach Mission Innovation.
  • Dodatkowe 200 mln EUR zainwestowane przez Komisję we wspólne przedsięwzięcie na rzecz czystego wodoru wykorzystywane jest do zwiększenia wsparcia dla dolin wodorowych w całej Europie.

- Czysty wodór odgrywa znaczącą rolę w przejściu na zieloną energię i strategicznej niezależności energetycznej. UE znajduje się w czołówce technologii wodorowych dzięki długoterminowym inwestycjom w badania i innowacje. Doliny wodorowe to kolejny ważny krok naprzód. Jeśli decydenci i innowatorzy połączą siły, osiągniemy nasz cel, jakim jest uruchomienie lub budowa co najmniej 50 z nich do 2030 r. w całej UE - zaznaczyła Iliana Ivanova, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży.

Najbardziej zaawansowane Doliny Wodorowe na świecie skupiają się na platformie Mission Innovation Hydrogen Valley Platform, która została uruchomiona w 2021 r. i obejmuje 21 dolin w Europie.  Obecnie jest 98 dolin na całym świecie, z czego 67 znajduje się w UE. Spośród europejskich dolin wodorowych 17 otrzymało wsparcie z unijnych programów w zakresie badań i innowacji na łączną kwotę 262 mln EUR.

Źródło: commission.europa.eu