Organizator:

Prelegenci

Bjorn Aronsson

Managing Director
Hydrogen Sweden

Bjorn Aronsson

Managing Director
Hydrogen Sweden

- 18 lat w przemyśle motoryzacyjnym, pracując z technologiami produkcyjnymi, lider projektów badawczo-rozwojowych i wstępnego rozwoju dla firm takich jak Saab Automobile, Volvo Cars, Kongsberg i Faurecia.
- 3 lata w szwedzkim urzędzie, agencji Invest in Sweden. Praca na stanowisku kierownika ds. sprzedaży bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
- 3 lata we własnych firmach, REC-International i BjArCo. Praca z analizą rynku i wspieranie firm wchodzących na rynek szwedzki, niemiecki, francuski i chiński.
- 14 lat w Hydrogen Sweden. Praca jako dyrektor zarządzający i kierownik projektu.

Dr Rimantas Bakas

zastępca dyrektora
Litewski Instytut Energetyki

Dr Rimantas Bakas

zastępca dyrektora
Litewski Instytut Energetyki

Dr. Rimantas Bakas – zastępca dyrektora Litewskiego Instytutu Energetyki

Edukacja – energetyka przemysłowa.

Obszar kuratorski to wprowadzanie badań, eksperymentalnych prac rozwojowych i innowacji w przemyśle.

Obecny udział w projektach:

-             WALORYZACJA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH I CIEPŁA ODPADOWEGO W PRZEMYŚLE ZA POMOCĄ TECHNOLOGII CHŁODZENIA, PRODUKCJI I POZYSKIWANIA ENERGII (RE-WITCH). Program projektu - Horyzont Europa, 01.01.2024 - 31.12.2027.

-             OPRACOWANIE METODOLOGII INTEGRACJI NISKOTEMPERATUROWYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Z WYSOKOTEMPERATUROWYMI SIECIAMI CIEPŁOWNICZYMI (LIFE22-CET-LOW2HIGHDH). Projekt - Program LIFE, 01.10.2023 - 30.09.2026.

-             WSPIERANIE TRANSFORMACJI EKOLOGICZNEJ POPRZEZ BUDOWANIE ZDOLNOŚCI I PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI W ZAKRESIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH I EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (Re-Energize). Projekt - LIFE-2023-CET, status – wniosek osiągnął etap przygotowania Umowy o dofinansowanie (negocjacje od 15.03.2024 r.).

Sławomir Bałdyga

Dyrektor generalny
Offshore Pro Solutions

Sławomir Bałdyga

Dyrektor generalny
Offshore Pro Solutions

Doświadczony specjalista offshore z bogatym doświadczeniem praktycznym na skalę międzynarodową.
Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni i Politechniki Gdańskiej, posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie projektów offshore, morskich i energetycznych oraz związanych z nimi regulacji.
Dzięki zdobytemu praktycznemu doświadczeniu w międzynarodowych projektach posiada specjalistyczną wiedzę w takich obszarach jak bezpieczeństwo, jakość i certyfikacja Offshore O&G, Offshore Wind, H2, FLNG, LNG, FSRU oraz paliwa alternatywne.
Sławomir jest kluczowym członkiem różnych organizacji branżowych i aktywnie przyczynia się do rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. 
Pozostaje znaczącą postacią w branży offshore, morskiej i energetycznej dzięki swojemu zaangażowaniu w edukację i wspieranie zmian regulacyjnych.

Prof. dr hab. Michał Banaszak

Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką

Prof. dr hab. Michał Banaszak

Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką

Michał Banaszak ukończył studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w 1985 r. Stopień doktora nauk fizycznych uzyskał w 1991 r. na Memorial University w Kanadzie. W latach 1992-1995 pracował w Exxon Research & Engineering Co. w USA.. Od 1995 do 1997 pracował na Wydziale Chemii UMIST w Manchesterze w Wielkiej Brytanii, specjalizując się w kopolimerach jonowych. W 1997 roku rozpoczął pracę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, uzyskując habilitację w zakresie fizyki materii miękkiej i symulacji komputerowych, a później tytuł profesora fizyki. Jego głównym zainteresowaniem jest budowanie modeli samoorganizacji układów polimerowych. Od 2020 roku pełni funkcję prorektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką.

Adrian Baranski

Specjalista ds. ocen oddziaływania na środowisko
EIA Specialist

Adrian Baranski

Specjalista ds. ocen oddziaływania na środowisko
EIA Specialist

Od 7 lat zaangażowany w doradztwo środowiskowe i pozyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych inwestycji. Główny autor lub współautor raportów o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji branży wodorowej oraz Oil & Gas. Współautor strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla dokumentów na poziomie regionalnym i krajowym.

Koordynator projektu odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji projektowej i pozyskanie zezwoleń potrzebnych do budowy instalacji do produkcji zielonego wodoru.

Łukasz Bartkiewicz

Członek Zarządu
METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Łukasz Bartkiewicz

Członek Zarządu
METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Ekonomista, Członek Zarządu i współzałożyciel METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. - jednej z czołowych firm doradztwa w zakresie funduszy unijnych w Polsce, która od 2005 roku pozyskała już ponad 4 mld PLN dla swoich Klientów. Spółka ma na koncie także budowę i eksploatację elektrowni biogazowej o mocy 0,499 MW oraz elektrowni słonecznej o mocy 0,99 MW.

Doświadczony doradca największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, a także indywidualnych inwestorów. Specjalista w tematyce dofinansowania dla energetyki, sektora IT, projektów innowacyjnych, badawczo-rozwojowych oraz w zakresie pomocy publicznej.

Ekspert finansowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska do oceny projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 i Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027.

Dr Tomasz Bednarek

Ekspert ds. technologii wodorowych
Stowarzyszenie Dolnośląska Dolina Wodorowa

Dr Tomasz Bednarek

Ekspert ds. technologii wodorowych
Stowarzyszenie Dolnośląska Dolina Wodorowa

Specjalista w dziedzinie technologii wodorowych, ze szczególnym uwzględnieniem ogniw paliwowych typu PEM, elektrolizy oraz wykorzystania wodoru w procesach energetycznych i chemicznych. Dr Bednarek zajmuje się integracją technologii wodorowych na rynek energetyczny, wykorzystując ich potencjał w infrastrukturze energetycznej. Wykazuje szczególne zainteresowanie produkcją zielonego wodoru, uznając go za zrównoważony nośnik energii dla zaspokojenia bieżących potrzeb energetycznych.

Poza działalnością w Dolnośląskiej Dolinie Wodorowej, dr Bednarek jest członkiem Hydrogen Sustainability and Circularity Panel przy Clean Hydrogen Partnership. Uczestniczył również w inicjatywach standaryzacyjnych w międzynarodowych organizacjach, takich jak Komisja Europejska, ISO, CEN/CENELEC oraz IEC TC105. Praca dr Bednarka, poza rozwojem technologii wodorowych, dotyczy także zaangażowanie w inicjowanie zmian w sektorze energetycznym.

Dr inż. Wojciech Hubert Bednarek

Ekspert
Biuro Regionalne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu

Dr inż. Wojciech Hubert Bednarek

Ekspert
Biuro Regionalne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu

Doktor nauk chemicznych. Prowadzi działania informacyjne i promocyjne dotyczące wdrażania reguł GOZ w przedsiębiorstwach, a także działania edukacyjne popularyzujące idee GOZ i Europejskiego Zielonego Ładu. Obecnie skupia się na analizie potencjału Polski w implementacji technologii wodorowych i OZE, a także w modernizacji technologii stosowanych przy przetwórstwie tworzyw sztucznych. Wielokrotnie brał udział w realizacji projektów z zakresu wdrażania praktyk GOZ w zakładach przemysłowych.

Małgorzata Bereza

Audytor
TÜV SÜD Polska

Małgorzata Bereza

Audytor
TÜV SÜD Polska

Doktor nauk rolniczych, od wielu lat audytor wiodący systemów zarządzania jakością w rolnictwie i zrównoważonej produkcji biopaliw, biokomponentów i biomasy. Odpowiedzialna za obszar KZR INiG w Centrum Certyfikacji TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Ekspert  i audytor wiodący systemów KZR INiG i ISCC oraz wielu innych. Ekspert analizujący kalkulacje emisji GHG podmiotów działających w obszarze zrównoważonej produkcji biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów, jak biodiesel, bioetanol (gorzelnie, producenci biokomponentów, biodiesla). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu rolnictwa, produkcji biogazu i produkcji biodiesla. Wykładowca i trener prowadzący szkolenia i warsztaty.

Katarzyna Błachowicz

Wiceprezes
Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Katarzyna Błachowicz

Wiceprezes
Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Wiceprezes Zarządu Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system Sp. z o. o., spółki koordynującej działania Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego (od 2018 r.)

Członek Zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego (od 2019 r.)

Koordynuje, Inicjuje, organizuje i wspiera w ramach Klastra m.in. działania na rzecz rozwoju innowacji, konkurencyjności, a przede wszystkim wzajemnej współpracy biznesowej pomiędzy firmami i instytucjami naukowymi związanymi z gospodarką odpadami i recyklingiem. Koordynuje działania Akademii Recyklingu, która zapewnia kompleksowe kształcenie pracowników, kadry zarządzającej i innych zainteresowanych osób firm i instytucji związanych z branżą zagospodarowania odpadów, recyklingu i gospodarki o obiegu zamkniętym,  a także edukację społeczeństwa w tym zakresie. Aktywnie działała w Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców, gdzie pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego. Jest ekspertem programu Climate Leadership organizowanym przez UNEP/GRID-Warsaw Centre.

Jest autorem licznych publikacji w zakresie recyklingu, odpadów, zrównoważonego rozwoju, a przede wszystkim gospodarki o obiegu zamkniętym. Jako ekspert bierze udział w konsultacjach i opiniowaniu aktów prawnych, strategii, planów związanych z szeroko rozumianą gospodarką odpadami.

Jacek Bogucki

Dyrektor Biura Branży Energetycznej i Technologii
Bank Gospodarstwa Krajowego

Jacek Bogucki

Dyrektor Biura Branży Energetycznej i Technologii
Bank Gospodarstwa Krajowego

Dyrektor Biura Branży Energetycznej i Technologii w Banku Gospodarstwa Krajowego. Specjalizuje się w wycenach, analizach strategicznych oraz M&A. Posiada ekspercką wiedzę z zakresie rynku energetycznego. Na koncie ma również występy w panelach na wielu konferencjach energetycznych jak również publikacje w czasopismach branżowych. W ciągu swojej kariery pełnił funkcje zarówno eksperckie jak i menedżerskie. Pracował zarówno w strategicznych firmach państwowych (jak PGE lub KGHM) jak również w firmach doradczych Big4. Ukończył Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej.

Był w zespole przygotowującym wstępne studium wykonalności dla 1 elektrowni jądrowej dla PGE (analizy finansowe, model biznesowy, ryzyko). Następnie z ramienia zarówno KGHM jak i PGE był współodpowiedzialny za analizy finansowe związane z budową elektrowni jądrowej i współpracę z doradcami w zadaniach związanych z aktualizacją założeń technicznych oraz analiz finansowych związanych ze wsparciem.

Zdał pozytywnie 3 egzaminy wymagane do tytułu CFA. Posiada państwowe odznaczenie „Zasłużony dla Energetyki Polskiej”.

Jacek Bogusławski

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Jacek Bogusławski

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Miłośnik wodoru i nowoczesnych technologii.

Od listopada 2018 roku pełni funkcję członka zarządu województwa wielkopolskiego, gdzie nadzoruje prace Departamentu Gospodarki, Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu, Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku oraz Departamentu Sportu i Turystyki. Radny województwa wielkopolskiego. Absolwent studiów MBA – zarządzanie polityką energetyczną i klimatyczną.

Od 2019 roku pełni funkcję Przewodniczącego Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, która jest platformą wymiany doświadczeń i inicjowania działań na rzecz budowy potencjału gospodarczego Wielkopolski, pozwalającego na uzyskanie statusu lidera w obszarze gospodarki związanej z wykorzystaniem technologii wodorowych.

Jest jednym z inicjatorów podpisania Deklaracji utworzenia Wielkopolskiej Doliny Wodorowej, umożliwiającej stworzenie skoordynowanego i zintegrowanego ekosystemu powiązań wspierających rozwój technologii, wiedzy, biznesu i edukacji, przyczyniającego się do dekarbonizacji gospodarki na rzecz neutralności klimatycznej, z poszanowaniem wyzwań społecznych związanych z transformacją.

Dodatkowo, odpowiada za kontakty z Wielkopolską Radą Trzydziestu (WR30), reprezentującą organizacje samorządu gospodarczego, oraz od września 2020 roku jest członkiem Wielkopolskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości. Ponadto, od sierpnia 2022 roku zasiada w Radzie Rozwoju Obszaru Gospodarczego Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W latach 2010–2018 był radnym Rady Miasta Piły, przewodnicząc komisji gospodarki miejskiej. Były przedsiębiorca, należał do Business Centre Club oraz Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski. W okresie 2014–2019 pełnił funkcję członka zarządu i zastępcy przewodniczącego Związku Międzygminnego PRGOK. Do 2018 roku był członkiem zarządu LGD „Krajna nad Notecią”.

Od 2013 roku do 2018 roku pełnił funkcję prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Uczestników Ruchu Drogowego „Świadomy Bezpieczny”. Jest również inicjatorem wielu akcji, m.in. Obywatelskiej Sieci Monitoringu Jakości Powietrza w Północnej Wielkopolsce oraz licznych turniejów piłkarskich i szachowych.

Na wniosek Wojewody Mazowieckiego został odznaczony w 2014 roku Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański

Pracownik naukowy Wydziału Mechanicznego
Politechnika Krakowska

Prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański

Pracownik naukowy Wydziału Mechanicznego
Politechnika Krakowska

Prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański jest pracownikiem naukowym Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Od 2013 r. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych, a obecnie kieruje Katedrą Pojazdów Samochodowych Politechniki Krakowskiej. Odbył staże naukowo-badawcze m.in.: w Technische Universität Dresden oraz w Ruhr Universität Bochum w Niemczech.

Krąg jego zainteresowań naukowo-badawczych wyznaczają trzy grupy problemów:

- poszukiwanie rozwiązań i systemów zmniejszających emisję toksycznych składników spalin ze środków transportu,

- wykorzystanie wodoru oraz odpadowych gazów przemysłowych do celów energetycznych,

- badania nowych systemów napędu pojazdów, m.in. hybrydowych oraz napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi.

Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych oraz zasiada w Radzie Naukowej Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku-Białej.

Maciej Brzozowski

Dyrektor Przedstawicielstwa w Polsce
Hafen Hamburg Marketing e.V.

Maciej Brzozowski

Dyrektor Przedstawicielstwa w Polsce
Hafen Hamburg Marketing e.V.

Od ponad 30 lat związany zawodowo z gospodarką morską. Absolwent Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim (Transport i Logistyka) oraz MBA in Logistics and Supply Chain Management na Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu i University of Applied Sciences Wildau. Doświadczenie praktyczne zdobywał jako oficer marynarki handlowej na statkach armatorów polskich i brytyjskich, następnie w agencji reprezentującej armatora CMA-CGM. Od 2002 roku reprezentuje port Hamburg w Polsce. Prowadzi wykłady na uczelniach w Warszawie (w tym w Szkole Głównej Handlowej i Akademii Leona Koźminskiego) i w innych miastach z zakresu logistyki morskich przewozów kontenerowych.

Szymon Byliński

Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Szymon Byliński

Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Jako pracownik Ministerstwa Gospodarki, a następnie Ministerstwa Energii, odpowiadał za regulacje dotyczące rynku paliw, infrastruktury paliw alternatywnych oraz jakości paliw. Był przewodniczącym ministerialnego zespołu ds. jakości paliw i paliw alternatywnych.
Jest współautorem kluczowych dokumentów dla rozwoju elektromobilności w Polsce: ustawy z dnia 11 stycznia o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Krajowych Ram Infrastruktury Paliw Alternatywnych. Obecnie, jako Dyrektor Departamentu, zaprojektował i odpowiadał za proces przyjęcia przez Radę Ministrów Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. oraz jest współautorem Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce.

Alex Carr

Menedżer ds. polityki europejskiej, paliwa zeroemisyjne
Clean Air Task Force (CATF)

Alex Carr

Menedżer ds. polityki europejskiej, paliwa zeroemisyjne
Clean Air Task Force (CATF)

W CATF Alex wspiera działania obejmujące cały program, które przyczyniają się do ekspansji paliw zeroemisyjnych w celu zmniejszenia emisji, koncentrując się głównie na Europie. Alex ma kilkuletnie doświadczenie w realizacji skomplikowanych programów prac nad polityką klimatyczną i energetyczną, pracując nad tematami obejmującymi globalne wycofywanie węgla, sprawiedliwą transformację, politykę handlu klimatycznego i wzorce rozliczania emisji oparte na konsumpcji.

Przed dołączeniem do CATF w 2023 r. pracowała w E3G, wspierając program Fossil Fuel Transition i Powering Past Coal Alliance w wysiłkach na rzecz przyspieszenia przejścia z węgla na czystą energię. Pracowała również w London School of Economics i Climate Strategies, realizując szereg projektów badawczych w zakresie polityki klimatycznej i energetycznej. Alex posiada tytuł licencjata w dziedzinie geografii na Uniwersytecie Loughborough oraz tytuł magistra w dziedzinie zmian klimatu na Uniwersytecie w Kopenhadze. Mieszka w Pradze, w Republice Czeskiej.

Jorgo Chatzimarkakis

Dyrektor generalny
Hydrogen Europe

Jorgo Chatzimarkakis

Dyrektor generalny
Hydrogen Europe

Jorgo Chatzimarkakis pracuje w Hydrogen Europe od 2016 roku. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora generalnego stowarzyszenia. Wcześniej zajmował stanowiska w departamencie planowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec, w Infineon Technologies i był posłem do Parlamentu Europejskiego (2004-2014), między innymi w Komisji ITRE (Przemysł, Technologia, Badania i Energia), gdzie przyczynił się do położenia kamienia węgielnego pod pierwsze i drugie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz wodoru i ogniw paliwowych.
Otrzymał nagrodę Hydrogen Person of the Year w konkursie World Hydrogen Awards 2022, "jako główny gracz promujący wodór w Europie i na świecie, przyspieszający współpracę i rozwój przemysłu".
Jorgo urodził się w Duisburgu w Niemczech. Posiada obywatelstwo niemieckie i greckie oraz dyplom z nauk politycznych Uniwersytetu w Bonn.

Aneta Ciszewska

Menedżer ds ochrony środowiska
Jerónimo Martins

Aneta Ciszewska

Menedżer ds ochrony środowiska
Jerónimo Martins

Mathieu Corbi

Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Dekarbonizacji i Rozwoju
Bergerat Monnoyeur - ENERIA

Mathieu Corbi

Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Dekarbonizacji i Rozwoju
Bergerat Monnoyeur - ENERIA

Przez ponad 15 lat aktywności w sektorze energii, Mathieu zdobył obszerne doświadczenie obejmujące energetykę wiatrową, fotowoltaiczną, wodorową oraz rynki gazu i diesla.

Jako doświadczony manager zarządzał złożonymi projektami i odegrał kluczową rolę w rozwinięciu rynku gazu, przyczyniając się tym samym do powstania wielu elektrociepłowni kogeneracyjnych (CHP) w różnych branżach.

W obecnej roli jako Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Dekarbonizacji i Rozwoju w Bergerat Monnoyeur - ENERIA, Mathieu koncentruje się na rozwijaniu i wdrażaniu strategii wspierających klientów w procesie dekarbonizacji, oferując innowacyjne hybrydowe rozwiązania oparte na energii odnawialnej.

Massimo Corradi

Dyrektor ds. zarządzania programami inicjatyw finansowanych
SEA Milan Airports

Massimo Corradi

Dyrektor ds. zarządzania programami inicjatyw finansowanych
SEA Milan Airports

Jest dyrektorem ds. zarządzania programami inicjatyw finansowanych w SEA Milan Airports, spółce zarządzającej lotniskami w Mediolanie (Linate i Malpensa). Ma ponad 30-letnie doświadczenie w działalności portów lotniczych. Pracował w dziale rozwoju infrastruktury lotniskowej SEA, odpowiadając za procedury zatwierdzania, a następnie zajmował stanowisko kierownika ds. rozwoju terenów i dostępności lotniska. W ciągu ostatnich 20 lat był zaangażowany w silną działalność lobbingową UE mającą na celu podniesienie świadomości na temat planów rozwoju lotniska Malpensa, które ostatecznie zapewniły ponad 113 milionów euro dotacji z programów UE (TEN-T, CEF, INTERREG, H2020, Horizon Europe). Ekspert zewnętrzny w Komisji Europejskiej DG-REGIO w dziedzinie "Zrównoważony transport (lotniska)" i "Transport multimodalny" w latach 2016-2018. Jest członkiem zarządu NETLIPSE (Sieć rozpowszechniania wiedzy na temat zarządzania i organizacji dużych projektów infrastrukturalnych w Europie).

Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg

Premier
Stanu Sarawak, Malezja

Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg

Premier
Stanu Sarawak, Malezja

Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, jest szóstym Premier Stanu Sarawak i sprawuje swój urząd od stycznia 2017 r. W ramach swoich kompetencji Premier nadzoruje: Finanse, Nową Gospodarkę, Zasoby Naturalne, Rozwój Miast i Energię. Zohari, od roku 1981 zasiada również w Zgromadzeniu Ustawodawczym Stanu Sarawak, pełniąc w nim różne funkcje. Pod jego kierownictwem Stan Sarawak zamierza podwoić swoją gospodarkę do 282 mld RM do 2030 r., przy 6-8% rocznym wzroście, zgodnie  z postcovidową Strategią Rozwoju Sarawak 2030. Administracja Premiera koncentruje się głównie na globalnych trendach, takich jak: cyfryzacja, zielona gospodarka i gospodarka o obiegu zamkniętym. Zohari w swojej działalności opowiada się za zrównoważonym rozwojem i dekarbonizacją, pozycjonując Sarawak jako lidera zielonych inicjatyw. Premier promuje również: wodór jako czyste paliwo; tematykę związaną z energią odnawialną; wychwytywaniem dwutlenku węgla; handlem uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla oraz badaniami nad Zrównoważonym Paliwem Lotniczym (SAF).

Prof. dr hab. inż. Jan Deja

Dyrektor wykonawczy
Stowarzyszenie Producentów Cementu

Prof. dr hab. inż. Jan Deja

Dyrektor wykonawczy
Stowarzyszenie Producentów Cementu

Urodzony w 1955 roku w Strzelcach Opolskich. Absolwent (1979 r.) Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej (technologia materiałów wiążących). Od ukończenia studiów związany z macierzystą Uczelnią. Specjalizuje się w tematyce związanej z technologią betonów, materiałów wiążących i budowlanych. Autor i współautor około 150 publikacji naukowych z tego obszaru. Współautor 15 patentów, z których znaczna część została wdrożona do praktyki przemysłowej. Od 1992 roku związany ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu, w którym obecnie pełni funkcję dyrektora wykonawczego. Reprezentuje polskie Stowarzyszenie Producentów Cementu w europejskiej organizacji CEMBUREAU. Od 1998 roku redaktor naczelny kwartalnika „Budownictwo Technologie Architektura" Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego cyklicznie organizowanych Konferencji „Dni Betonu".

Przez ostatnie osiem lat  kierował Katedrą Technologii Materiałów Budowlanych WIMiC. Od września 2020 roku – Prodziekan WIMiC ds. Współpracy. Od wielu lat zaangażowany w działalność dydaktyczną i badawczą Wydziału – kierownik  i wykonawca wielu projektów krajowych i międzynarodowych. Członek Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Wiceprzewodniczący Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych KILiW PAN, członek Zespołu Ekspertów Ministra Infrastruktury.

 

W obecnej kadencji członek Senatu AGH.

Bartłomiej Derski

dziennikarz
WysokieNapiecie.pl

Bartłomiej Derski

dziennikarz
WysokieNapiecie.pl

Absolwent prawa i ekonomii. Kształcił się także na Politechnice Warszawskiej i Polskiej Akademii Nauk. Współtwórca WysokieNapiecie.pl Od 15 lat pisze o sektorze energetycznym. Nominowany do Grand Press Economy, laureat kilkunastu nagród dziennikarskich, w tym przyznawanej przez NBP najwybitniejszym dziennikarzom ekonomicznym w kraju. Współautor „Wieku energetyków”, uznanego przez Dziennik Gazetę Prawną za jedną z najlepszych książek ekonomicznych roku.

Wojciech Dimitrow

Profesor UAM, dr hab.
Instytut Obserwatorium Astronomicznym Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu

Wojciech Dimitrow

Profesor UAM, dr hab.
Instytut Obserwatorium Astronomicznym Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu

Głównym tematem jego badań oraz publikacji są układy podwójne zaćmieniowe gwiazd. Prowadzi wykłady z zakresu spektroskopii, planet pozasłonecznych oraz modelowania układów podwójnych zaćmieniowych. Jest autorem publikacji z zakresu astrofizyki gwiazdowej w czasopismach o międzynarodowym zasięgu oraz członkiem Międzynarodowej Unii Astronomicznej.

Krzysztof Dostatni

Prezes Zarządu
MPK Poznań

Krzysztof Dostatni

Prezes Zarządu
MPK Poznań

Komunikacją miejską pasjonuje się od najmłodszych lat (związany jest z Klubem Miłośników Pojazdów Szynowych), a w spółce MPK Poznań pracuje od 2001 roku.

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i edukację kontynuował później na studiach podyplomowych Miejski Transport Zbiorowy na Politechnice Krakowskiej.

Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej pracując początkowo w dziale Inżynierii Ruchu, a następnie (od 2009 roku) w Nadzorze Ruchu, którego został kierownikiem. W maju 2020 roku Rada Nadzorcza powołała go na stanowisko członka Zarządu ds. operacyjnych MPK Poznań gdzie odpowiadał za sprawną pracę całego pionu mającego bezpośredni wpływ na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Rok później – 26 kwietnia 2021 został powołany przez Radę Nadzorczą na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu. Nową funkcję objął od lipca 2021 r.

Posiada uprawnienia do prowadzenia tramwaju i to jest – jak mówi – jego pasja i hobby.

Jest żonaty, ma syna.

Marcin Drzycimski

Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju
Port Lotniczy Poznań - Ławica

Marcin Drzycimski

Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju
Port Lotniczy Poznań - Ławica

Dyrektor Marcin Drzycimski to doświadczony menedżer i ekspert w dziedzinie zrównoważonego rozwoju oraz efektywności energetycznej, którego osiągnięcia obejmują kluczowe inicjatywy
w sektorze lotnictwa.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w największym przedsiębiorstwie produkcyjnym lidera branży elektronicznej, Philips Lighting Poland, oraz w hutnictwie szkła opakowaniowego w firmie Ardagh Glass. Następnie dołączył do grupy kapitałowej producenta stolarki okiennej, Sokółka Okna i Drzwi, gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, nadzorując sprzedaż, dystrybucję i serwis równolegle ze stanowiskiem Prezesa Spółki dystrybucyjnej, gdzie skutecznie kierował strategicznym rozwojem sprzedaży wyrobów całej Grupy Kapitałowej.

Od 2010 roku jest głównym architektem polityki rozwoju jednego z największych regionalnych Portów Lotniczych, Poznań-Ławica, uczestnicząc w przygotowaniu roli lotniska jako gospodarza Euro 2012
i kierując największym projektem rozbudowy w najnowszej historii lotniska. Jego zaangażowanie
w tworzenie "airport city" zaowocowało liczniejszymi inwestycjami z partnerami takimi jak Marriot, Audi, BP, Cirrus, Lotos, Apcoa czy McDonald's.

Obecnie jest głównym orędownikiem ekologicznych inicjatyw, wprowadzając z sukcesem projekty związane z energią odnawialną na lotniskach, w tym instalację farmy fotowoltaicznej o mocy blisko 4 MW na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica. Dzięki tej inwestycji lotnisko zmniejszyło swoje uzależnienie od tradycyjnych źródeł energii, przyczyniając się do dekarbonizacji środowiska.

Odpowiedzialny za rozwój systemów produkcji zielonego wodoru na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica, łączącego wielkoskalową farmę fotowoltaiczną oraz elektrolizer, przyczyniając się do produkcji zielonego wodoru na przemysłową skalę. Jego prace nad strategią rozwoju ekologicznego lotniska stanowią ważny krok w kierunku zrównoważonej transformacji sektora lotniczego, promując innowacyjne rozwiązania w dziedzinie energetyki odnawialnej i technologii zielonego wodoru, stanowiąc integralną część strategii długofalowego rozwoju ekologicznego Wielkopolski, uwzględniającej cele dekarbonizacji do 2030 roku.

Członek Rady Biznesu przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, ekspert Związku Portów Lotniczych w obszarze legislacyjnym, koordynator wspólnego projektu czołowych Uczelni Wyższych z branżą lotniczą. Jego osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej oraz zaangażowanie w Wielkopolską Platformę Wodorowej stanowią przykład inspirujący dla branży lotniczej oraz całego sektora gospodarki opartej na niskoemisyjnych technologiach i zielonych źródłach energii.

Marek Elert

Kierownik
GAZ-SYSTEM

Marek Elert

Kierownik
GAZ-SYSTEM

Rozpoczął karierę w energetyce w 2009 r. od opracowywania projektów biznesowych związanych z produkcją gazów odnawialnych w Vattenfall Heat Poland, a następnie w PGNiG Termika. Pracował w zespole odpowiedzialnym za strategię inwestycyjną i biznesową spółki, a także za monitoring rozwoju polskiego rynku energii. W tym czasie był odpowiedzialny m.in. za opracowywanie planów biznesowych w obszarze kogeneracji gazowej oraz innych źródeł odnawialnych.

Od 2016 r pracuje w GAZ-SYSTEM SA gdzie rozpoczął prace nad projektami z obszaru LNG związanymi z rozbudową mocy importowych dla Krajowego Systemu Przesyłowego, w tym m.in. za relacje z przyszłymi odbiorcami gazu zarówno z obszaru wytwarzania energii jak i ciepła. Od kilku lat zarządza zespołem analitycznym przygotowując wraz z nim m.in. analizy tematyczne, rekomendacje rynkowe oraz plany rozwoju systemu przesyłowego.

Od trzech lat czynnie uczestniczy w przygotowaniu założeń kierunkowych dotyczących krajowej infrastruktury wodorowej. Koordynuje prace w Porozumieniu Wodorowym – Grupa 2 „Przesył, dystrybucja i magazynowanie”. Jest również członkiem Rady koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska.  Jego wieloletnie doświadczenie w energetyce oraz przesyle gazu będzie istotnym wsparciem dla Rady, a znajomość tematyki i współuczestnictwo w obszarze Porozumienia Wodorowego pozwoli na efektywną współpracę i wykorzystanie najlepszych praktyk i zdobytych doświadczeń.

 

Paweł Firlej

Dyrektor
Zakład Gazowniczy Polska Spółka Gazownictwa

Paweł Firlej

Dyrektor
Zakład Gazowniczy Polska Spółka Gazownictwa

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej, specjalność: Fizyka komputerowa (1996).

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo (2011).

Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie / partner Stockholm University (Szwecja), uzyskując tytuł Executive MBA (2012).

Ponadto ukończył aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej (2014). Wpisany na listę adwokatów Izby Krakowskiej.

Członek Komitetu Technicznego oraz Przewodniczący Komisji Krajowych Ocen Technicznych w Instytucie Nafty i Gazu - Państwowym Instytucie Badawczym.

Od roku 2017 związany zawodowo z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. gdzie obecnie pełni funkcję Dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie.

Dyrektor Górniczy II stopnia.

Manuel Fonseca

Business Developer
PRF - GÁS, TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO, S.A.

Manuel Fonseca

Business Developer
PRF - GÁS, TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO, S.A.

Urodzony w RPA Manuel Fonseca jest Business Developerem PRF na Europę, portugalskiej firmy inżynieryjnej.

Po ukończeniu studiów inżynierii mechanicznej na Uniwersytecie w Coimbrze oraz marketingu i komunikacji w Instytucie Politechnicznym w Viseu, Manuel Fonseca rozwinął swoją działalność w sektorze downstream gazu w Portugalii i Europie, koncentrując się na małej skali LNG, biogazie i wodorze, poszukując rozwiązań we współpracy z klientami.

Manuel uważa, że walka ze zmianami klimatycznymi ma miejsce w krajowych i międzynarodowych politycznych organach decyzyjnych oraz w przedsiębiorstwach, ale także w codziennym życiu wszystkich obywateli. Każdy może i powinien być agentem zmian w domu, na ulicy lub w pracy, wykonując małe gesty, które pomnożone przez miliony ludzi stają się prawdziwą falą energii o pozytywnym wpływie.

Filip Franck

Dyrektorem Generalny i Partner
Instytut Badawczy PBI

Filip Franck

Dyrektorem Generalny i Partner
Instytut Badawczy PBI

Filip Franck ma ponad 10-letnie doświadczenie w branży b2b oraz dogłębną wiedzę specjalistyczną, głównie w sektorze energetycznym, morskim i transportowym. Obszary specjalizacji Filipa to rozwój procesów strategicznych, strategiczny rozwój biznesu i sprzedaży opartej na wartościach oraz strategiczne zarządzanie doświadczeniami klientów. Współpracował z wieloma organizacjami o dużej kapitalizacji, a także z małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz firmami rodzinnymi przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii biznesowych. Dzięki opartemu na badaniach modelowi biznesowemu PBI inicjuje i prowadzi projekty branżowe, w których badania są testowane i wdrażane. Modele organizacji inwestycji w energię odnawialną i fracht morski jako ekosystemy przemysłowe na dużą skalę znalazły zastosowanie w wielu obszarach na całym świecie.

Łukasz Franke

Inżynier ds. badań i rozwoju
SBB ENERGY

Łukasz Franke

Inżynier ds. badań i rozwoju
SBB ENERGY

Absolwent Politechniki Śląskiej na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa oraz studiów podyplomowych Gospodarka Odpadami na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Od 2013 związany z sektorem energetycznym głównie w obszarze problematyki czystości układów wodno-parowych, chemii energetycznej i diagnostyki. Obecnie związany ze spółką SBB Energy S.A., gdzie jako inżynier ds. badań i rozwoju zajmuje się technologiami przygotowania wody i zagospodarowania odpadów w produkcji zielonego wodoru.

Paweł Gajda

Koordynator ds. kształcenia i współpracy w zakresie energetyki jądrowej
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Paweł Gajda

Koordynator ds. kształcenia i współpracy w zakresie energetyki jądrowej
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Koordynator ds. kształcenia i współpracy w zakresie energetyki jądrowej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pracownik Katedry Energetyki Jądrowej i Radiochemii na Wydziale Energetyki i Paliw. Specjalista w zakresie technologii reaktorowych, bezpieczeństwa jądrowego . Poza AGH dyrektor ds. nauki i badań w Nuclear PL, firmie doradztwa technicznego w zakresie energetyki jądrowej. Wiceprezes European Nuclear Society.

Rafał Gawin

Prezes
Urząd Regulacji Energetyki

Rafał Gawin

Prezes
Urząd Regulacji Energetyki

Doktor nauk technicznych ze specjalnością elektroenergetyka i gospodarka energetyczna. W Urzędzie Regulacji Energetyki od 2004 roku. Na stanowisko Prezesa URE powołany przez Prezesa Rady Ministrów 24 lipca 2019 roku.

 

Od marca 2021 roku do września 2023 roku pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Regulatorów ACER (ACER Board of Regulators), która jest ciałem o charakterze opiniodawczym i doradczym wobec dyrektora Agencji. W grudniu 2023 roku został ponownie wybrany na to stanowisko.

 

Doświadczony w sprawowaniu nadzoru nad spółkami energetycznymi, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, audytu oraz inwestycji i rozwoju.

 

Jest autorem wielu publikacji i opracowań dotyczących sektora energetycznego, współautorem komentarza do ustawy Prawo energetyczne.

dr inż. Paweł Gąsior

Politechnika Wrocławska

dr inż. Paweł Gąsior

Politechnika Wrocławska

Pracuje jako adiunkt na Wydziale Mechanicznym PWr, a jego zainteresowania oscylują wokół szeroko pojętych „technologii wodorowych”. Odpowiedzialny za realizację badań i rozwój wysokociśnieniowych zbiorników do gromadzenia wodoru, zarówno w ramach projektów finansowanych ze środków UE, jak również w ramach stałej współpracy z największymi producentami zbiorników na rynku.

Ponadto realizuje prace z obszaru wdrażania zintegrowanych systemów SHM do monitorowania stanu technicznego konstrukcji w obszarze przemysłu energetycznego, chemicznego i motoryzacyjnego, w tym także dla kompozytowych zbiorników wysokociśnieniowych (monitoring w trakcie procesu wytwarzania i eksploatacji, ocena stopnia degradacji kompozytowej powłoki nośnej oraz przewidywanie czasu bezpiecznej eksploatacji).

Brał udział w licznych projektach finansowanych ze środków UE i krajowych, dotyczących wysokociśnieniowych zbiorników do magazynowania paliw gazowych w aplikacjach  mobilnych, stacjonarnych i transportowych.

Dr inż. Maciej Gis

Kierownik biura komunikacji oraz Kierownik kampanii
Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych oraz elektromobilni.pl.

Dr inż. Maciej Gis

Kierownik biura komunikacji oraz Kierownik kampanii
Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych oraz elektromobilni.pl.

Tytuł magistra inżyniera uzyskał wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Stopień doktora nauk technicznych obronił na wydziale Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej. Ścieżka zawodowa Macieja Gisa skupia się na kwestiach naukowych. W Instytucie Transportu Samochodowego zajmował się szeroko pojętą tematyką ochrony środowiska w sektorze transportu. Poza pracą naukową Pan Maciej Gis rozwijał swoje zainteresowania aktywnie działając jako dziennikarz w czasopismach i na portalach o tematyce motoryzacyjnej. Obecnie piastuje stanowisko kierownika biura komunikacji w Polskim Stowarzyszeniu Paliw Alternatywnych oraz jest Kierownikiem kampanii elektromobilni.pl.

Olaf Godlewski

Dyrektor sprzedaży
Worthington Enterprises

Olaf Godlewski

Dyrektor sprzedaży
Worthington Enterprises

Urodzony 23.04.1978 w Warszawie. Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej na kierunku Eksploatacja i Utrzymanie Pojazdów Samochodowych oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie. Od 2005 związany z przemysłem oraz branżą motoryzacyjną. Doświadczenie zawodowe zdobyte w firmach Mercedes-Benz, SKF, BMZ oraz Worthington. Obecnie Dyrektor Sprzedaży w Worthington Enterprises, Członek Pomorskiego Klastra Wodorowego oraz Hydrogen Europe.

Agata Godula-Jopek

Główny specjalista
DNV Energy Systems

Agata Godula-Jopek

Główny specjalista
DNV Energy Systems

Agata Godula-Jopek jest głównym specjalistą w DNV Energy Systems. Wnosi swoje bogate doświadczenie w liczne działania DNV, takie jak np. studia wykonalności, w tym wybór i ocena technologii, analizy i analizy techniczne, handlowe i regulacyjne, a także analizy porównawcze i rynkowe. Zajmuje się złożonymi projektami z międzynarodowymi zespołami w wodorowym łańcuchu wartości i technologii, a także wnosi swoje doświadczenie w zrozumiały sposób do projektów, badań i strategii. Jej specjalizacja obejmuje wytwarzanie wodoru, magazynowanie i dystrybucję wodoru, a także zastosowania końcowe.


Przed dołączeniem do DNV przez 17 lat pracowała jako ekspert ds. ogniw paliwowych i magazynowania wodoru w Airbus Defence and Space GmbH. Reprezentowała Airbus w kilku organach UE w Brukseli, m.in. w grupie roboczej Europejskiej Platformy Technologicznej Wodoru i Ogniw Paliwowych, Panelu Wdrożeniowym dla Aeronautyki i Europy Ogniw Paliwowych.


Agata jest członkiem Królewskiego Towarzystwa Chemicznego (FRSC nr 542018). Aktywnie wspiera Komisję Europejską jako ekspert Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czystego Lotnictwa, Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czystego Wodoru, Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA). Ostatnio została powołana na eksperta w Europejskim Panelu Zrównoważonego Rozwoju i Obiegowości Wodoru (EHS&CP).

Agata jest współautorką kilku książek i współwynalazczynią 17 patentów związanych z materiałami do magazynowania wodoru i ogniwami paliwowymi oraz opublikowała liczne recenzowane artykuły w międzynarodowych indeksowanych czasopismach naukowych.


Agata posiada trzy dyplomy magistra inżyniera w dziedzinie inżynierii chemicznej, marketingu i zarządzania w działalności naukowej oraz handlu zagranicznego. Jest doktorem nauk chemicznych oraz doktorem habilitowanym nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna. Wypromowała czterech doktorantów.

Aleksander Gołąbek

Specjalista ds. energetyki i gospodarki wodorowej
TÜV SÜD Polska

Aleksander Gołąbek

Specjalista ds. energetyki i gospodarki wodorowej
TÜV SÜD Polska

Absolwent AGH w Krakowie, kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, IWE, IWI-C, inspektor FROSIO lvl. II. Pracownik TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. od kwietnia 2021 r. Specjalista ds. energetyki i gospodarki wodorowej, odpowiedzialny za szkolenia oraz przygotowanie analiz z zakresu technologii wodorowych. Członek grupy roboczej G1 - porozumienia wodorowego w zakresie wytwarzania wodoru. W TÜV SÜD zajmuje się również obszarami związanymi ze spawalnictwem i ochroną antykorozyjną.

Andreas Golombek

Prezes
go&management

Andreas Golombek

Prezes
go&management

Założyciel i CEO go&management GmbH SK, biura doradczego wyspecjalizowanego w dostawie zrównoważonych, przyjaznych środowisku technologii dla szeroko pojętej branży przemysłowej.

W przeszłości Członek Zarządów oraz Rad Nadzorczych w AEG, Cegelec, Alstom, LURGI S.A., Air Liquide Global E&C Solution Poland S.A., CIECH S.A.

Obecnie, przewodniczący Rady Nadzorczej UNIMOT S.A.

Wyłączny przedstawiciel na Polskim rynku firm:

 • Hexagon Purus – Lidera w branży infrastruktury wodorowej oraz bez emisyjnego transportu;
 • Envitec Biogas – Lidera w branży technologii produkcji biogazu i biometanu;
 • KVT Group – Grupy projektowej wyspecjalizowanej w technologiach obiegu zamkniętego i produkcji zielonych chemikaliów.

Łukasz Goner

Analityk inwestycyjny, doktorantem Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Łukasz Goner

Analityk inwestycyjny, doktorantem Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Łukasz Gonera jest Analitykiem inwestycyjnym specjalizującym się w zakresie transakcji M&A, pozyskiwania finansowania oraz analiz biznesowych w obszarze zielonych gazów (zielonego wodoru, biogazu, biometanu). Dotychczas doradzał w projektach inwestycyjnych i strategicznych w projektach w Finlandii, Polsce oraz przygotowywał raporty w zakresie zagadnień związanych z polityką energetyczną i analizami biznesowymi.
Jest współautorem 5 publikacji z zakresu energetyki m.in Raportu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego "Wyścig po wodór. Państwa i ich strategie wodorowe".

Łukasz jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz niemieckiego Uniwersytetu Ruhr w Bochum. Obecnie jest doktorantem Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W ramach swoich prac dyplomowych poruszał tematy rozwój rynku wodorowego na świecie i rynku PV w Europie. Podczas działalności akademickiej uczestniczył jako wykładowca lub prelegent na licznych konferencjach m.in w Brukseli i Londynie. Jest absolwentem XII Akademii Liderów Energii. 

Dr Benoit Goossens

Dyrektor
Danau Girang Field Centre i profesor na Uniwersytecie Cardiff

Dr Benoit Goossens

Dyrektor
Danau Girang Field Centre i profesor na Uniwersytecie Cardiff

Benoît Goossens jest dyrektorem Danau Girang Field Centre w Lower Kinabatangan Wildlife Sanctuary, ośrodka badawczo-szkoleniowego współzarządzanego przez Sabah Wildlife Department i Cardiff University, gdzie prowadzi projekty dotyczące reakcji bioróżnorodności na fragmentację i degradację siedlisk.

Jest również profesorem na Uniwersytecie w Cardiff i ma ponad 25-letnie doświadczenie w dziedzinie genetyki konserwatorskiej, biologii konserwatorskiej i ekologii krajobrazu. Benoît uzyskał tytuł doktora biologii na Uniwersytecie w Grenoble we Francji.

Pracę w Sabah rozpoczął w 1999 roku. Posiada pozwolenie na pracę od rządu stanu Sabah i działa jako doradca w Departamencie Dzikiej Przyrody Sabah. Benoît jest członkiem IUCN SSC Asian Wild Cattle, Asian Elephant, Crocodile i Primate Specialist Groups.

Szczepan Gorbacz

Dyrektor generalny
Amargo

Szczepan Gorbacz

Dyrektor generalny
Amargo

Mgr inż. Szczepan Gorbacz w roku 2002 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Od 19 lat z sukcesem zarządza spółką Amargo – firmą doradczo-produkcyjną, której kluczowym obszarem działań są konsulting i audyty (w tym studia przypadków, analizy wykonalności, budżetowanie), projektowanie, produkcja i montaż zbiorników chemoodpornych oraz zbiorników na wodę wraz z kompletnymi instalacjami przemysłowymi.

Na swoim koncie ma realizacje wielu projektów o wysokim stopniu skomplikowania, m.in. dla branży energetycznej, chemicznej, farmaceutycznej, petrochemicznej, spożywczej, przemysłu farb i lakierów, na stacjach uzdatniania wody, zakładach wodociągowych czy oczyszczalniach ścieków.

W  ramach członkostwa w  m.in. Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego, Polskim Klastrze Technologii Kompozytowych, Wielkopolskiej Platformie Wodorowej, Bydgoskim Klastrze Przemysłowym, Hydrogen Center Platform, Pilot Hydrogen (H2) oraz we współpracy z  Urzędem Dozoru Technicznego czy Komitetem Technicznym Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, aktywnie uczestniczy w  rozmowach o  nowych technologiach, jak i korelacji rozwiązań technicznych z przepisami. Ponadto – w kooperacji z instytucjami naukowymi – bierze czynny udział w projektach badawczo-rozwojowych związanych z wdrożeniem nowych technologii, także wodorowych.

Artur Gosk

Główny specjalista
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Artur Gosk

Główny specjalista
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

.

Dr Artur Kopijkowski - Gożuch

Dyrektor Narodowego Centrum Analiz Energetycznych
Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Dr Artur Kopijkowski - Gożuch

Dyrektor Narodowego Centrum Analiz Energetycznych
Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Menadżer, analityk, dyrektor zarządzający, z 20-letnim stażem zawodowym w obszarach: rynku energii, inżynierii finansowej, ekonometrii, ekonomicznej analizy prawa, administracji, strategii i organizacji. Doktor Nauk Ekonomicznych posiadający dorobek naukowy z dziedziny finansowania inwestycji oraz rynku kapitałowego.

Dyrektor Narodowego Centrum Analiz Energetycznych – ośrodka analitycznego odpowiedziano za przygotowywanie analiz strategicznych w zakresie transformacji energetycznej (sektor energetyczny, gazowy, paliwowy oraz środowiskowy), działającego na rzecz administracji rządowej oraz Urzędu Regulacji Energetyki. Pracownik i poprzednio Dyrektor Zarządzający w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych odpowiedzialny za budowę i prowadzenie strategii operatora przesyłowego, zarządzanie portfelem projektów, nadzór nad analizami, prowadzenie strategicznych projektów spółki, a także za pion organizacyjny oraz ład korporacyjny.

Wieloletni pracownik administracji rządowej, w której nadzorował tematyki: rynku energii, koordynacji polityk horyzontalnych, planowania legislacyjnego, systemu Oceny Wpływu (OSR), prowadzenia działalności gospodarczej, reformy regulacji oraz deregulacji prawa. Współtwórca idei ekonomicznej analizy prawa.

Agnieszka Górka

Prawnik
Brysiewicz Bokina i Wspólnicy

Agnieszka Górka

Prawnik
Brysiewicz Bokina i Wspólnicy

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych zrównoważone finanse na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską na temat regulacji wodorowych w Polsce oraz UE.

Jest ekspertką w zakresie unijnych i krajowych regulacji dotyczących odnawialnego wodoru, posiada doświadczenie w procesie inwestycyjnym budowy sieci wodorowych. Na co dzień w warszawskiej kancelarii zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorstw działających w branży elektroenergetycznej, gazowej oraz OZE. Ma bogatą wiedzę szczególnie w obszarze działalności sektora gazowego na poziomie krajowym jak i unijnym zdobyte podczas realizacji krajowych i zagranicznych projektów.

Autorka licznych publikacji naukowych i publicystycznych dotyczących sektora wodorowego i gazowego.

Rumyana Grozeva

Dyrektor wykonawczy
Regionalna Agencja Rozwoju Gospodarczego Stara Zagora

Rumyana Grozeva

Dyrektor wykonawczy
Regionalna Agencja Rozwoju Gospodarczego Stara Zagora

Dr Rumyana Grozeva jest dyrektorem wykonawczym Regionalnej Agencji Rozwoju Gospodarczego Stara Zagora, gdzie kieruje inicjatywami mającymi na celu wspieranie rozwoju regionalnego poprzez strategiczne planowanie gospodarcze i zrównoważone projekty energetyczne. Z tytułem doktora w dziedzinie rozwoju regionalnego Bułgarskiej Akademii Nauk, dr Grozeva posiada głęboką wiedzę specjalistyczną w zakresie rozwoju gospodarczego i kształtowania polityki, szczególnie w kontekście transformacji regionalnej, zwłaszcza w dziedzinie energii wodorowej i zrównoważonego rozwoju.
Jej badania Fulbrighta również koncentrowały się na tym temacie.
Jej zaangażowanie w projekt ZAHYR Hydrogen Valley podkreśla jej zaangażowanie w promowanie wodoru jako kluczowego elementu transformacji energetycznej w Bułgarii. Jej praca koncentruje się na integracji innowacyjnych technologii wodorowych ze strategiami rozwoju regionalnego w celu stworzenia zrównoważonych i odpornych rozwiązań energetycznych.

Nowo rozpoczęty projekt GH2M koncentruje się na mobilności wodorowej, finansowanej z programu INTERREG, i ma na celu unowocześnienie ambitnych działań ZAHYR w tej dziedzinie.

Jako biegły mówca i uznany lider, dr Grozeva wnosiła duży wkład w różne międzynarodowe fora i konferencje, opowiadając się za zrównoważonymi praktykami i wspólnymi projektami, które wykorzystują energię wodorową. Jej wysiłki są ukierunkowane na budowanie potencjału, zwiększanie konkurencyjności regionalnej i wspieranie wzrostu gospodarczego za pomocą zielonych technologii.

Maciej Grześkowiak

Dyrektor ds. Projektów Strategicznych i Komunikacji
PESA Bydgoszcz

Maciej Grześkowiak

Dyrektor ds. Projektów Strategicznych i Komunikacji
PESA Bydgoszcz

Dyrektor ds. Projektów Strategicznych i Komunikacji, odpowiedzialny m.in. za koordynację projektów zespołu wodorowego PESA.  Były wiceprezydent Bydgoszczy, radny miejski, menedżer, producent telewizyjny i dziennikarz.

Chuck Hayes

Swagelok

Chuck Hayes

Swagelok

Chuck Hayes, od 32 lat związany z firmą Swagelok, światowego lidera w rozwoju produktów, systemów i usług związanych z układami przepływowymi. Ostatnie 25 lat spędził na opracowywaniu szerokiej gamy produktów dla układów przepływowych, a przez ostatnie 20 lat koncentrował się wyłącznie na technologii armatury w zastosowaniach związanych z paliwami alternatywnymi. Chuck posiada obecnie 7 patentów w USA oraz liczne patenty międzynarodowe.

Jest aktywnym członkiem komitetów CSA (Canadian Standards Association Group) zarówno dla CNG, jak i wodoru, a obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego ds. standardów wodorowych. Od niedawna jest również przewodniczącym HGV (Hydrogen Gas Vehicles) 4.10 dla armatury. Chuck zasiada także w ISO-TC97 i TC 22 (Technical Committee) i uczestniczy w międzynarodowych grupach roboczych. Podczas pracy na stanowisku głównego inżyniera ds. rozwiązań dla przemysłu transportowego i czystej energii, Chuck wspierał liczne projekty rozwojowe nowatorskich rozwiązań dla pojazdów produkowanych i używanych na całym świecie.

dr inż. Jarosław Hercog

Zastępca dyrektora
Instytut Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy oraz członek Centrum Technologii Wodorowych IEN-PIB

dr inż. Jarosław Hercog

Zastępca dyrektora
Instytut Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy oraz członek Centrum Technologii Wodorowych IEN-PIB

Uczestnik i kierownik 25+ projektów B+R dofinansowanych ze środków KE, NCBR, MNiSW, MEiN, KBN oraz 20+ prac zleconych z przemysłu. Tematyką prac i projektów były zagadnienia obniżania emisji z urządzeń energetycznych za pomocą katalitycznych i niekatalitycznych metod redukcji, dekarbonizacji przemysłu z wykorzystaniem niskoemisyjnych paliw alternatywnych, technologiami wychwytu, utylizacji i/lub sekwestracji CO2, cyfryzacji przemysłu oraz rozwojem niskoemisyjnych technik spalania.

Uczestnik stażów zagranicznych w International Flame Research Foundation, Livorno, Włochy oraz w Universität Stuttgart, Institute of Combustion and Power Plant Technology, Stuttgart, Niemcy.

Współautor ponad 50 publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych.

Posiada dyplomy Politechniki Wrocławskiej i Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Magdalena Hilszer

Wiceprezes Zarządu
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Magdalena Hilszer

Wiceprezes Zarządu
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Odpowiada za intensyfikację działań Polskiej Strefy Inwestycji w Wielkopolsce, które przekładają się na rozwój regionu i wzrost liczby inwestorów strefowych.

Posiada ponad 20 lat doświadczenia na stanowiskach menedżerskich, m. in. jako: Dyrektor Biura Regionalnego PARP w Poznaniu, Dyrektor Departamentu PR i Komunikacji w Enea S.A. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Inwestycji i Hadlu. Executive MBA. Społecznie zasiada w Radzie Gospodarczej przy Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Rektor Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

Martin Hubeňák

Przedstawiciel ds. portów w Europie Środkowej i Wschodniej
Port Antwerpia-Brugia

Martin Hubeňák

Przedstawiciel ds. portów w Europie Środkowej i Wschodniej
Port Antwerpia-Brugia

Mieszka w Starym Jiczynie (blisko granicy z Polską i Słowacją) w Czechach.

Uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie zarządzania i ekonomii w Business School Ostrava. Od tego czasu jest aktywny w sektorze logistycznym.

Swoją karierę rozpoczął w 2001 roku i zdobywał doświadczenie operacyjne w zakresie łańcucha dostaw, magazynowania i spedycji w firmie logistycznej Exel/DHL, DB Schenker jako Project Manager oraz Transpoint International jako General Manager.

W 2012 r. przeniósł się do jednego z głównych producentów stali w Czechach, Vitkovice Steel i objął stanowisko dyrektora ds. logistyki i planowania produkcji.

Od 1 marca 2017 r. dołączył do Portu Antwerpia-Brugia jako przedstawiciel portu na Europę Środkową i Wschodnią, w szczególności w Czechach, na Słowacji i w Polsce.

Dr Katarzyna Iwińska

Liderka Zespołu Transformacja Energetyczna i Koordynatorka projektu „Bezpieczny wodór”
Collegium Civitas

Dr Katarzyna Iwińska

Liderka Zespołu Transformacja Energetyczna i Koordynatorka projektu „Bezpieczny wodór”
Collegium Civitas

Socjolożka, ekspertka i kierowniczka badań w międzynarodowych projektach dot. transformacji energetycznej, sprawiedliwości energetycznej i dekarbonizacji. Visiting fellow w Cambridge University i Northampton University (UK). Realizuje badania dot. percepcji zmian społecznych w środowisku, w szczególności przy planowaniu dużych inwestycji energetycznych (elektrownie jądrowe, geotermia, gaz łupkowy). Adiunktka i prorektorka ds. badań naukowych w Collegium Civitas, edukatorka i kreatorka rozwiązań edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Andrzej Jabłoński

doradca biznesowy

Andrzej Jabłoński

doradca biznesowy

Menedżer z doświadczeniem międzynarodowym w branży metalurgicznej, energetycznej i surowcowej z 25 letnim stażem. Zarządzał spółkami w obszarze finansów, handlu, logistyki , produkcji i inwestycji, pracując dla Grupy Kęty, Huty Łaziska, Realloys, Gaselle oraz słowackiej spółki OFZ a.s.

Jakub Jasiczak

Prezes
Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Jakub Jasiczak

Prezes
Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

W latach 2015-2024 nadzorował ponad 370 projektów rozwojowych dla 220 przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Od 2021 roku przewodniczy Porozumieniu Spółek Celowych, będącym forum współpracy spółek celowych 34 uniwersytetów (łączne doświadczenie 3100+ zrealizowanych projektów B+R i powołania 236 technologicznych spółek spin-off). Dr nauk ekonomicznych w dziedzinie towaroznawstwa (2010).

Julita Jaworowska - Kałużna

Radczyni Prawna, założycielka
JK-Kancelaria

Julita Jaworowska - Kałużna

Radczyni Prawna, założycielka
JK-Kancelaria

Koncentruje się głównie na wsparciu i doradztwie prawno – podatkowym inwestycji wodorowych. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie w sektorze odnawialnych źródeł energii, zarówno na etapie rozwoju projektów, jak i ich realizacji i eksploatacji. Wspiera prawnie procesy akwizycji spółek celowych branży OZE. Obok prawa energetycznego i budowlanego, specjalizuje się we wdrażaniu procesów compliance.

Grzegorz Jóźwiak

Dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych
PKN Orlen

Grzegorz Jóźwiak

Dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych
PKN Orlen

Posiada 19 letnie doświadczenie zawodowe związane z sektorem rafineryjno-petrochemicznym i energetycznym. Odpowiada w PKN ORLEN za obszar wodoru odnawialnego i paliw syntetycznych. Posiada gruntowną wiedzę o procesach wytwarzania paliw konwencjonalnych, paliw odnawialnych oraz produkcji petrochemicznej,  w tym związaną z ich ekonomiką, optymalizacją, zarządzaniem i modelowaniem. Potrafi skutecznie wdrażać zmiany i innowacyjne rozwiązania związane z budową niskoemisyjnej gospodarki. Grzegorz wdrożył w PKN ORLEN wiele projektów efektywnościowych, m.in. System Zarządzania Energią (EMS), oraz System Informatycznego Zarządzania Inicjatywami. Jest współtwórcą projektu wodorowego Hydrogen Eagle i obecnie odpowiada za jego wdrożenie. Stworzył i uruchomił pierwszą w Polsce Akademię Wodorową dla studentów. Współtworzył strategię wodorową w Grupie ORLEN. Koordynował procesy pozyskiwania bezzwrotnych finansowań z programów europejskich jak Connecting Europe Facility (CEF), Important Projects of Common European Interest (IPCEI). Jest autorem wielu projektów racjonalizatorskich oraz współautorem patentu. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, a także ukończył studia Executive MBA walidowane przez Porto Business School.

 

Henryk Kaliś

Prezes Zarządu
Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii

Henryk Kaliś

Prezes Zarządu
Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
Prezes Zarządu Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

Opracował i wprowadził w ZGH „Bolesław” S.A. system nadzoru i zarządzania energią elektryczną. Uczestniczył we wdrożaniu wszystkich mechanizmów kompleksowej ochrony odbiorców przemysłowych, zabezpieczając swoją firmę przed skutkami wzrostów cen paliw i energii. Jest inicjatorem powołania i współorganizatorem Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Federacji która skupia obecnie 8 organizacji branżowych polskiego przemysłu. Jego praca i uzyskiwane efekty zostały docenione przez miesięcznik gospodarczy „Nowy Przemysł”, który dwukrotne przyznał mu wyróżnienia za wkład w tworzenie konkurencyjnego rynku energii elektrycznej w Polsce. Jest również laureatem Klucza Sukcesu przyznawanego przez „Energetykę Cieplną i Zawodową” za wkład w rozwój energetyki w Polsce, oraz laureat Jubileuszowej XX edycji Lauru Białego Tygrysa Polskiej Energetyki – ENERGIA 2016.

Absolwent Wydziału Elektrycznego Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe o tematyce Rynek Energii Elektrycznej Ciepła i Gazu.

Jakub Kapturzak

Zastępca dyrektora Departamentu Kolejnictwa
Ministerstwo Infrastruktury

Jakub Kapturzak

Zastępca dyrektora Departamentu Kolejnictwa
Ministerstwo Infrastruktury

Jakub Kapturzak jest absolwentem prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie. Posiada doświadczenie w transporcie kolejowym. Pracował w Ministerstwie Finansów, gdzie zajmował się m.in. finansowaniem infrastruktury transportowej.

Od 2010 roku, z dwuletnią przerwą, pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i odpowiada za przewozy kolejowe towarowe (w tym intermodalne) i pasażerskie, a także za sprawy międzynarodowe. W zakresie swoich kompetencji uczestniczył w tworzeniu wspólnotowych ram prawnych dotyczących kolejnictwa – zarówno na forum krajowym, jak i w pracach Rady Unii Europejskiej. Równolegle nadzorował wdrażanie przepisów wspólnotowych do polskiego porządku prawnego. Jako dyrektor odpowiedzialny za współpracę międzynarodową w zakresie transportu kolejowego, uczestniczy w kształtowaniu relacji dwustronnych z krajami sąsiadującymi.

W latach 2014-2016 pracował w PKP PLK S.A. jako dyrektor wykonawczy EEIG Kolejowego Korytarza Towarowego Morze Północne – Morze Bałtyckie.

Pełnił funkcję:

 • Młodszego kierownika projektu w hiszpańsko-polskim programie twinningowym „Wzrost konkurencyjności rynku transportu kolejowego na Ukrainie" 2013-2015.
 • Kierownika projektu w polskim projekcie twinningowym „Wsparcie w zbliżeniu gruzińskich ram prawnych i instytucjonalnych do unijnego dorobku prawnego w technologii transportu” 2021-2023.

Janusz Kertynski

Menedżer ds. segmentu rynku chemia, Region Europa Wschodnia i Bliski Wschód
Linde Gas

Janusz Kertynski

Menedżer ds. segmentu rynku chemia, Region Europa Wschodnia i Bliski Wschód
Linde Gas

Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej.

Od roku 1997 do 2000 Szef Produktu Segment Chemia w firmie AGA Gaz. Po połączeniu firm Linde i AGA w roku 2000 był odpowiedzialny za sprzedaż czynników chłodniczych oraz gazów technicznych do sektora chemicznego w Polsce. W roku 2013 objął w Linde stanowisko Inżyniera Aplikacyjnego zajmując się technologiami gazowymi dla sektora wydobywczego, rafinerii, chemii procesowej oraz ochrony środowiska na terenie Europy Wschodniej.

Od 2020 roku jako Menedżer Segmentu Chemia w Linde jest odpowiedzialny za Region Europa Wschodnia i Bliski Wschód (REE). Począwszy od 2021 roku Janusz Kertyński koordynuje projekty mobilności wodorowej w REE. Autor artykułów, prelegent i uczestnik panelów dyskusyjnych dotyczących technologii gazowych oraz mobilności wodorowej w Polsce i za granicą.

 

Żaneta Kłostowska

Dyrektorka
Klaster Technologii Wodorowych

Żaneta Kłostowska

Dyrektorka
Klaster Technologii Wodorowych

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, przez wiele lat związana z uczelnią oraz Polską Akademią Nauk. Doświadczenie zdobywała w licznych krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Autorka międzynarodowych publikacji naukowych, wielokrotna stypendystka. Dyrektorka Klastra Technologii Wodorowych.

Ekspertka w międzynarodowych projektach Green Skills for Hydrogen, HyPOP, H2Global, H2Excellence. Inicjatorka pierwszej w skali kraju Międzysektorowej Grupy Roboczej Offshore2Hydrogen - której celem jest wstępne wypracowanie ram regulacyjnych poprzez dialog sektora wodorowego i offshore pod produkcję zielonego wodoru z energii pochodzącej z morskich farm wiatrowych. 

Autorka programów szkoleniowych z zakresu gospodarki wodorowej. Członkini Woman in Green Hydrogen. Współautorka popularnego podcastu "Uwaga Wodór", podnoszącego świadomość społeczną na temat znaczenia wodoru i energii odnawialnej w transformacji energetycznej. Redaktorka naczelna portalu HydrogenPolska.biz skupiającego się na tematyce związanej z gospodarką wodorową. 

Piotr Kolasa

radca prawny/wspólnik
Polowiec i Wspólnicy

Piotr Kolasa

radca prawny/wspólnik
Polowiec i Wspólnicy

Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych z sektora energetycznego. Doświadczenie zdobywał przy realizacji procesów budowy instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Polski. Obecnie doradza największym podmiot z branży energetycznej w tym odbiorcom przemysłowym. Doradza przy nabywaniu i sprzedaży dużych projektów OZE, w tym farm fotowoltaicznych i magazynów energii. Współtwórca pierwszej w Polsce spółdzielni energetycznej. Bierze czynny udział w negocjacji długoterminowych umów na dostawę energii elektrycznej z OZE (cPPPA). Świadczy usługi doradcze w zakresie wsparcia regulacyjnego i lobbingowego dla odbiorców energochłonnych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa energetycznego oraz doradca przy procesach legislacyjnych związanych z odnawialnymi źródłami energii i rozwiązaniami dla przemysłu.

dr Sylwester Kołomański

Astronom
Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

dr Sylwester Kołomański

Astronom
Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Astronom pracujący w Instytucie Astronomicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W obszarze jego zainteresowań naukowych znajduję się dwa tematy. Pierwszy to heliofizyka, a dokładniej badanie zjawisk będących przejawami aktywności Słońca, takich jak rozbłyski i erupcje obserwowane w zakresie promieniowania ultrafioletowego i rentgenowskiego. Drugi obszar to zanieczyszczenie światłem, a w szczególności jego wpływ astronomię. Pomysłodawca i realizator wielu działań związanych z edukacją, popularyzacją i badaniem problemu zanieczyszczenia światłem, m.in.: Izerski Park Ciemnego Nieba i sieć stacji monitorujących ALPS. Członek Light Pollution Think Tank.

Dorota Kosmalska

Menedżer ds. rozwoju biznesu
SBB Energy

Dorota Kosmalska

Menedżer ds. rozwoju biznesu
SBB Energy

Business Development Manager w firmie SBB Energy S.A.. W firmie odpowiedzialna głównie za rozwój biznesu w kierunku technologii wodorowych, nawiązywanie kluczowych współprac i kreowanie marki. Ukończyła studia na Politechnice Śląskiej na kierunku Inżynieria Materiałowa uzyskując tytuł magister inżynier. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku Wiodące Innowacje i Zmiana, gdzie zdobywała wiedzę z zakresie zarządzania projektami i zespołem. Podczas rozwoju swojej kariery współpracowała z funduszami inwestycyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi wspierając je w obszarze business development lub rozwoju rynku i wdrażania innowacyjnych technologii na rynek. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy ze start upami, prowadzenia projektów, koordynowania wydarzeń oraz rozwijania biznesu.

Krzysztof Kotysz

doktorant
Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Krzysztof Kotysz

doktorant
Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Astronomia na Uniwersytecie Wrocławskim, a obecnie doktorant w Instytucie Astronomicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Zawodowo zajmuje się badaniem gwiazd pulsujących, w szczególności tych co zmieniają swoją jasność od kilkudziesięciu minut do kilku godzin. Jest także zaangażowanym obserwatorem w Obserwatorium Astrofizycznym Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie. Od kilku lat również zaangażowany w projekt ALPS (All-sky Light Pollution Survey), który ma na celu badanie i zwiększanie świadomości problemu jakim jest wpływ sztucznego światła na przyrodę i zdrowie człowieka.

Lukasz Kowalik

Senior manager
Global Energy and Materials w McKinsey & Company

Lukasz Kowalik

Senior manager
Global Energy and Materials w McKinsey & Company

Jest managerem z ponad 15-letnim doswiadczeniem w obszarze surowcow naturalnych zdobywanym podczas pracy w sektorze gornictwo i metale oraz w consultingu doradzajac klientow z sektora surowcowego.

Aktualnie pracuje jako senior manager w praktyce Global Energy and Materials w McKinsey & Company w biurze w Brukseli.

W swojej pracy skupia sie na sektorze gornictwo I metale w ujeciu globalnym. Doradzal klientom z sektora gornictwo i metale w Europie, Ameryce Poludniowej i Polnocnej, Afryce w obszarach takich jak portfolio surowcowe, strategia, business development, spoleczna odpowiedzialnosc biznesu(CSR).

 

Dr Marlena Krohn

Dyrektorka generalna
Hynfra

Dr Marlena Krohn

Dyrektorka generalna
Hynfra

Menadżer  z praktycznym doświadczeniem w zarządzaniu strategicznym. Ponad 23 lata pracowała dla  grup kapitałowych takich jak : Alchemia gdzie pełniła funkcję dyrektora dywizji włókniny, odpowiedzialna za logistykę parku maszynowego oraz wprowadzenie produktu na rynek polski, Hutmen,w której pełniła funkcję prezesa zarządu spółki Susmed czy Boryszew ERG S.A. tworząc produkty z zakresu chemii lotniczej i wprowadzając na rynek europejski.

W przeszłości pełniła również funkcję kanclerza Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej czy prezesa zarządu spółki Startova.pl, odpowiedzialna za transfer wiedzy i technologii UMK. Założycielka Kujawskiego Klastra Wodorowego.

Obecnie dyrektorka generalna w Hynfra P.S.A. odpowiedzialna za prowadzenia projektów infrastrukturalnych w obszarze wodoru odnawialnego i zielonej chemii.

Vice prezeska Jordan Green Ammonia L.LC. realizująca projekt zielonego amoniaku w strefie ekonomicznej Aqaby.

Karol Kruszak

Kierownik sekcji kolejowej
TÜV SÜD Polska

Karol Kruszak

Kierownik sekcji kolejowej
TÜV SÜD Polska

Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej, wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej – specjalizacja Ochrona Środowiska i Utylizacja Odpadów. Dodatkowo w 2007 r. ukończyłem studia podyplomowe organizowane przez Uniwersytet Jagielloński na wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej – „Audyt i Zarządzanie”.   W 2020 roku ukończyłem studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na wydziale „Inżynierii Produkcji”, w zakresie Inżynierii spajania – kompetencje IWE.

Od 2008 roku zawodowo związany z oceną zagości. Doświadczenie zawodowe wynika z wieloletniej współpracy z różnymi rodzajami producentów oraz podmiotami naukowymi, m.in. Instytutami Badawczymi, Jednostkami notyfikowanymi, wyznaczonymi, inspekcyjnymi, laboratoriami badawczymi oraz wzorcującymi.

Członek komitetu technicznego PKN.

Bohdan Kryk

Prezes Zarządu
CS Kompozyty

Bohdan Kryk

Prezes Zarządu
CS Kompozyty

Wieloletnie doświadczenie w branży kompozytowej i lakierniczej oraz w zarządzaniu spółkami prawa handlowego. Studia w Politechnice Morskiej, MBA i studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego, zarządzania procesowego i zarządzania zakupami.
Zawodowo zainteresowany innowacyjnymi technologiami kompozytowymi i wodorowymi, które łączą efektywność, jakość i ekologię.

prof. dr hab. Agnieszka Kryszczyńska

Astronomka, profesor
UAM Instytut Obserwatorium Astronomiczne

prof. dr hab. Agnieszka Kryszczyńska

Astronomka, profesor
UAM Instytut Obserwatorium Astronomiczne

Ukończyła studia na Wydziale Matematyki i Fizyki UAM. Doktorat i habilitację obroniła na Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu. Zajmuje się badaniem własności fizycznych małych ciał Układu Słonecznego, a wyniki publikuje w międzynarodowych czasopismach. Współpracuje z astronomami na całym świecie. Realizowała wiele polskich i międzynarodowych projektów. Organizuje konferencje naukowe oraz spotkania popularyzujące naukę.

Jest członkinią Międzynarodowej Unii Astronomicznej, Europejskiego Towarzystwa Astronomicznego oraz Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, w którym w latach 2013-2017 pełniła funkcję prezeski.  Planetoida (21776) Kryszczyńska otrzymała jej nazwisko za wkład w badania tych ciał.

Przemysław Kubaszewski

Industry Manager Chemical/Oil&Gas
Endress+Hauser

Przemysław Kubaszewski

Industry Manager Chemical/Oil&Gas
Endress+Hauser

Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Energetyka ze specjalnością OZE (I stopień) i elektrotechnika ze specjalnością Inżynieria Wysokich Napięć (II stopień). W pracy zawodowej od początku związany z automatyką przemysłową. W latach 2015-2018 był odpowiedzialny za prowadzenie procesów ofertowych na duże bloki energetyczne opalane węglem (Turów, Kozienice, Opole). Następnie przez kilka lat związany z branżą elektroenergetyczną w zakresie układów SmartGrid, a także regulacji farm fotowoltaicznych.

Od 2021 roku ponownie związany z firmą Endress+Hauser, tym razem w zakresie rozwoju rynków w branżach oil&gas i chemicznej, w kierunku związanych z transformacją energetyczną, a w szczególności LNG/bioLNG, biometan, CCUS i wodór.

prof. dr hab. inż. Jakub Kupecki

Dyrektor
Instytut Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy oraz Centrum Technologii Wodorowych IEN-PIB

prof. dr hab. inż. Jakub Kupecki

Dyrektor
Instytut Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy oraz Centrum Technologii Wodorowych IEN-PIB

Kierownik i wykonawca prac w ponad 60 projektach związanych z energetyką, w tym technologiami wodorowymi, finansowanych przez KE, NCBR, NCN, MNiSW/MEiN, NFOŚiGW, Europejską Agencję Kosmiczną, DoE i DoS USA oraz bezpośrednio przez przemysł. Uczestniczył w realizacji projektów dot. reaktorów jądrowych w Polsce (IEN-PIB, NCBJ) i Szwecji (KTH). Od 2017 Visiting Professor w National Fuel Cell Research Center, University of California, Irvine w USA.

Autor i współautor kilkudziesięciu ekspertyz na rzecz przemysłu i administracji publicznej, ponad 250 publikacji i wystąpień konferencyjnych, 7 patentów i zgłoszeń patentowych, w większości skomercjalizowanych wynalazków. Dwukrotny stypendysta Komisji Fulbrighta i NAWA. Laureat nagród za działalność badawczą i naukową, w tym nagród Siemensa i Nernsta. Członek Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej, Zespołu Ekspertów ds. Wodoru Izby Gospodarczej Gazownictwa, Komitetu Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk oraz Rady Naukowej GAZ-SYSTEM. Koordynował prace interdyscyplinarnego zespołu odpowiedzialnego za raport Analiza potencjału technologii wodorowych w Polsce do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku.

Uzyskał dyplomy Politechniki Warszawskiej, University of Iceland, University of Akureyri oraz Haas School of Business, University of California, Berkeley.

Bartłomiej Kupiec

Prawnik i analityk polityki klimatycznej

Bartłomiej Kupiec

Prawnik i analityk polityki klimatycznej

Zdobywał doświadczenie w wiodących polskich, niemieckich  i międzynarodowych kancelariach prawnych, think-tankach, firmach konsultingowych. Ponadto zajmował stanowisko starszego specjalisty w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, gdzie opracowywał i analizował regulacje dla sektora odnawialnych źródeł energii oraz społeczności energetycznych. Absolwent prawa na Uniwersytecie w Jagiellońskim. Studiował politykę ekonomiczną i energetyczną na Hertie School of Governance w Berlinie. Absolwent szkoły Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego  Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Bonn. Przygotowuje rozprawę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor licznych publikacji naukowych i publicystycznych dotyczących sektora energetycznego.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek

Dyrektor
NCBJ

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek

Dyrektor
NCBJ

Absolwent Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej Pracę doktorską obronił na Wydziale Fizyki UW w 1986 roku; stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w roku 2012  a w roku 2019 został mianowany profesorem.

Jego zainteresowania naukowe obejmują: fizykę cząstek i oddziaływań elementarnych, kwantowe teorie pola, w szczególności chromodynamikę kwantową, budowę nukleonu, a także zastosowanie sieci neuronowych w fizyce wysokich energii.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek pracował przy eksperymentach fizyki wysokich energii prowadzonych z użyciem wiązki mionów w  CERN w Genewie. Był członkiem polskiego zespołu w eksperymencie LHCb przy Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN. Jest autorem bądź współautorem ponad 390 publikacji w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym. W Narodowym Centrum Badań Jądrowych był kierownikiem Studium Doktoranckiego oraz Sekretarzem Naukowym NCBJ. Od 25 października 2015 roku jest dyrektorem NCBJ.

Artur Labus

Dyrektor Działu Usług dla Przemysłu oraz Dyrektor Centrum Certyfikacji
TÜV SÜD Polska

Artur Labus

Dyrektor Działu Usług dla Przemysłu oraz Dyrektor Centrum Certyfikacji
TÜV SÜD Polska

Przedstawiciel TÜV SÜD Polska, związany z marką od 2010 roku. Obecnie Dyrektor Działu Usług dla Przemysłu oraz Dyrektor Centrum Certyfikacji i audytor wiodący. Specjalizuje się w technologiach wodorowych, odpowiadając głównie za obszar związany z ich bezpieczeństwem. Na mocy swoich doświadczeń w tej dziedzinie już po raz trzeci występuje w roli prowadzącego panel dyskusyjny na H2 Poland, poświęcony bezpieczeństwu właśnie.

Wiedzę inżynierską pozyskał na Politechnice Śląskiej, a także podczas studiów MBA i IWE. Poza swoim codziennym miejscem pracy występuje jako członek europejskich komitetów technicznych oraz członek grupy roboczej i sygnatariusz porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju krajowej gospodarki wodorowej. Zajmuje się również tematyką dotyczącą wytwarzania pojazdów szynowych na rynku krajowym i zagranicznym.

Wojciech Lach

Menedżer w Zespole Koordynacji Projektów Wodorowych
ORLEN

Wojciech Lach

Menedżer w Zespole Koordynacji Projektów Wodorowych
ORLEN

Jest odpowiedzialny za zarządzanie portfelem projektów wodorowych w Polsce, Czechach, na Słowacji i Litwie. Wojciech pełni również funkcję Lidera Mapy Drogowej Dolin Wodorowych w Hydrogen Europe. Jest inicjatorem i koordynatorem projektu Amber Hydrogen Valley na Pomorzu, którego celem jest m.in. uwodornienie portów morskich.

W latach 2020-2022 Wojciech pełnił rolę Kierownika Projektu LOTOS Green H2 - projektu elektrolizera o mocy 100 MW, produkującego odnawialny wodór na potrzeby dekarbonizacji rafinerii w Gdańsku. (w 2023 r. projekt otrzymał notyfikację UE w ramach CEEAG na wsparcie w wysokości 158 mln EUR).

Od stycznia 2018 r. do marca 2020 r. Wojciech był Dyrektorem Działu Innowacji w LOTOS Lab, gdzie odpowiadał za zarządzanie obszarem innowacji oraz współtworzył portfel innowacyjnych projektów w obszarze paliw alternatywnych, wodoru i magazynowania energii.

Przed dołączeniem do Grupy LOTOS przez 10 lat pracował w wiodących firmach doradczych, w tym EY i PwC. Wojciech jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada również dyplom Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Tamara Lagurashvili

Dyrektor na Europę Środkową i Wschodnią
Clean Air Task Force (CATF)

Tamara Lagurashvili

Dyrektor na Europę Środkową i Wschodnią
Clean Air Task Force (CATF)

Tamara dołączyła do CATF w sierpniu 2022 r. i wspiera działania programowe i wpływ CATF w całej Europie. Wcześniej pracowała w ekologicznym think-tanku Agora Energiewende jako kierownik operacyjny, gdzie wspierała kierownictwo wyższego szczebla w różnych kwestiach związanych z rozwojem organizacyjnym.

Przed pracą w Agorze Tamara pracowała w Europe Foundation - wiodącej organizacji pozarządowej w Gruzji, gdzie wspierała inicjatywy budowania potencjału organizacji oddolnych. W tej roli koncentrowała się przede wszystkim na wspieraniu budżetowania partycypacyjnego poprzez kampanie rzecznicze i uświadamiające z udziałem lokalnych urzędników państwowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Tamara rozpoczęła swoją karierę jako wykładowca wizytujący na Uniwersytecie Kaukaskim w Gruzji, gdzie prowadziła zajęcia z analizy polityki. Tamara uzyskała tytuł magistra nauk społecznych na Uniwersytecie w Tartu oraz licencjat z filologii angielskiej na Uniwersytecie Kaukazu.

Ain Laidoja

Dyrektor zarządzający
Estonian Association of Hydrogen Technologies

Ain Laidoja

Dyrektor zarządzający
Estonian Association of Hydrogen Technologies

Stanisław Lamczyk

Przedstawiciel Komisji Stałej Sejmu Polskiego ds. Energii

Stanisław Lamczyk

Przedstawiciel Komisji Stałej Sejmu Polskiego ds. Energii

Polityk i przedsiębiorca, doktor nauk humanistycznych, poseł na Sejm V, VI, VII, VIII i X kadencji, senator X kadencji.

Thore Lapp

Wiceprezes zarządu
Green Energy & Sustainability

Thore Lapp

Wiceprezes zarządu
Green Energy & Sustainability

.

Łukasz Lelek

Członek Zarządu, Współzałożyciel
MEITILL Solutions

Łukasz Lelek

Członek Zarządu, Współzałożyciel
MEITILL Solutions

Absolwent Wydziału Paliw i Energii, AGH w Krakowie. Karierę zawodową rozpoczął w IGSMiE Polskiej Akademii Nauk, biorąc udział w licznych projektach B+R w zakresie energetyki konwencjonalnej i odnawialnej oraz uzyskując stopień doktora nauk technicznych. W 2017 roku rozpoczął pracę w przemyśle, realizując projekty wdrożeniowe, działalność rozwojową i innowacyjną, w tym nadzorowanie prac zespół technologii wodorowych odpowiedzialnego za przygotowywanie i rozwój inwestycji. Pełnił funkcję kierownika projektu inwestycji w zakresie wodorowego magazynu energii. Aktualnie jako współzałożyciel firmy MEITILL Solutions rozwija działalności w zakresie doradztwa, wsparcia inwestycji oraz działań B+R w energetyce rozproszonej, przemyśle, w tym w szczególności rozwiązań wodorowych.

István Lepsényi

Prezes
Węgierskie Stowarzyszenie Technologii Wodorowych

István Lepsényi

Prezes
Węgierskie Stowarzyszenie Technologii Wodorowych

Ukończył Politechnikę Budapeszteńską jako inżynier ekonomista i uzyskał dyplom inżyniera mechanika na Politechnice Petersburskiej. Był dyrektorem technicznym fabryki nadwozi i pojazdów IKARUS, dyrektorem generalnym prezesa AUTOKONSZERN Rt., przez cztery lata po jej założeniu był dyrektorem generalnym Magyar Suzuki Rt., a następnie dyrektorem zarządzającym Knorr-Bremse Fekrendzerek Kft. W latach 2015-2018 był sekretarzem stanu odpowiedzialnym za rozwój gospodarczy i regulacje w Ministerstwie Gospodarki Narodowej, a następnie jako dyrektor generalny VALOR HUNGARIAE Zrt. wspierał przyjmowanie, mentoring i dostęp do rynku węgierskich innowacji. Otrzymał nagrodę Dénes Széchenyi Gábor, Krzyż Oficerski i Krzyż Średni Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej. Honorowy Nauczyciel Zawodowy, Honorowy Obywatel Politechniki Budapeszteńskiej. Członek Węgierskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Węgierskiej Akademii Inżynierów, członek akademicki Międzynarodowej Akademii Jakości (IAQ), przewodniczący Rady Badań i Innowacji Technologicznych, honorowy prezes Krajowego Stowarzyszenia Menedżerów.

Z jego inicjatywy w 2020 r. powstała Węgierska Platforma Technologii Wodorowych, która w 2021 r. została przekształcona w Stowarzyszenie. Obecnie jest prezesem Węgierskiego Stowarzyszenia Technologii Wodorowych, którego celem jest zapewnienie profesjonalnych ram współpracy przemysłowej, gospodarczej i naukowej niezbędnej do rozwoju węgierskiej gospodarki wodorowej, stworzenie zorganizowanej współpracy między podmiotami zainteresowanymi rynkiem węgierskim, a poprzez to wszystko pomoc w tworzeniu i wzmacnianiu krajowego sektora wodorowego.

Dr inż. Łukasz Lindner

Ekspert ds. gospodarki wodorowej
Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Dr inż. Łukasz Lindner

Ekspert ds. gospodarki wodorowej
Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Doktor nauk fizycznych, aktywnie zaangażowany w promowanie gospodarki wodorowej, pełniąc rolę wiodącego autora podręcznika „Szkoła Wodorowa”. Jest koordynatorem i opiekunem merytorycznym serii projektów edukacyjnych „Poznaj Wodór”, a także zorganizował Wystawę Wodorową. 

Jest współzałożycielem MH.Energy, gdzie przygotowuje raporty dotyczące rynku wodorowego, studia wykonalności projektów wodorowych, analizy efektywności energetycznej oraz udziela doradztwa w zakresie strategii biznesowej i technologicznej. Aktywnie uczestniczy w edukacji związanej z wodorem, współpracując zarówno ze środowiskiem naukowym, jak i przedsiębiorcami oraz administracją publiczną.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu wodoru i trener prowadzący szkolenia oraz warsztaty z obszaru gospodarki wodorowej.

Kristoffer Lindstrii

Przewodniczący
Trelleborg's Labor Market

Kristoffer Lindstrii

Przewodniczący
Trelleborg's Labor Market

Szwedzki polityk z pasją do sportu, innowacji i współpracy. Pomimo młodego wieku ma duże doświadczenie polityczne i posiada stopnie naukowe z nauk politycznych i psychologii na Uniwersytecie w Lund.

Kristoffer wierzy całym sercem w siłę współpracy międzynarodowej i postępu edukacyjnego w celu wspierania znaczących zmian. Pełni funkcję przewodniczącego Trelleborg's Labor Market, odpowiedzialnego za inicjatywy w zakresie dalszej edukacji w dziedzinie wodoru, jednocześnie pielęgnując relacje z firmami związanymi z wodorem.

Biorąc pod uwagę, że dostawy i produkcja energii zajmują ważne miejsce w szwedzkiej agendzie politycznej, Kristoffer dostrzega potencjalnie obiecującą rolę, jaką wodór może odegrać w zielonej transformacji.

Natalia Łukasik

Adiunkt badawczo-dydaktyczny, Wydział Chemiczny
Politechnika Gdańska

Natalia Łukasik

Adiunkt badawczo-dydaktyczny, Wydział Chemiczny
Politechnika Gdańska

Natalia Łukasik otrzymała stopień doktora nauk chemicznych w 2016 roku (Politechnika Gdańska). W 2022 roku odbyła staż podoktorski na Federalnym Uniwersytecie w Pernambuco w Brazylii pracując nad zagadnieniami chemicznego magazynowania wodoru. Obecnie pracuje jako adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej Politechniki Gdańskiej. Jej zainteresowania naukowe obejmują otrzymywanie materiałów sorpcyjnych i katalitycznych, ze szczególnym uwzględnieniem katalizatorów do otrzymywania wodoru. Uczestniczyła w realizacji 9 projektów badawczych, w tym m.in., w projekcie dotyczącym otrzymywania zielonego metanolu i jego późniejszego wykorzystania do generowania wodoru na żądanie.

Jens Ole Madsen

Wiceprezes ds. paliw ekologicznych i CCUS
COWI

Jens Ole Madsen

Wiceprezes ds. paliw ekologicznych i CCUS
COWI

Jens jest doświadczonym profesjonalistą w dziedzinie rozwoju rynku paliw ekologicznych i CCUS. Jako wiceprezes COWI, Jens kieruje wysiłkami na rzecz rozszerzenia globalnej działalności COWI i napędzania dekarbonizacji przemysłu.
Dzięki silnemu doświadczeniu w branży PtX i transformacji paliw ekologicznych, Jens posiada rozległą wiedzę zarówno w technicznych, jak i komercyjnych aspektach branży. Ponadto Jens pracował również w sektorze energii odnawialnej, zdobywając cenną wiedzę w całym łańcuchu wartości, od zielonych elektronów po końcowy produkt PtX.
W trakcie swojej kariery Jens zajmował różne stanowiska w przemyśle naftowym i gazowym, pracując w różnych regionach, w tym w Azji, obu Amerykach, Europie i na Bliskim Wschodzie. Posiada tytuł magistra inżynierii chemicznej Duńskiego Uniwersytetu Technicznego.

Ewa Małecka

dyrektor Departamentu Produktów Klienta Biznesowego
Alior Bank

Ewa Małecka

dyrektor Departamentu Produktów Klienta Biznesowego
Alior Bank

Od 16 lat związana z finansami i  bankowością. W Alior Banku odpowiada za kształtowanie i realizację strategii rozwoju produktów dla wszystkich segmentów firm, w tym produktów zrównoważonego finansowania z przeznaczeniem na cele ekologiczne i transformację energetyczną.

Filip Marcinkowski

Radca prawny
Departament prawny i rozstrzygania sporów Urzędu Regulacji Energetyki

Filip Marcinkowski

Radca prawny
Departament prawny i rozstrzygania sporów Urzędu Regulacji Energetyki

Radca prawny, wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Obecnie reprezentuje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sporach z sektora energetycznego, paliwowego oraz gazowego. Uczestnik studiów „Funkcjonowanie Rynków Energii” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

Doświadczenie zdobywał doradzając firmom z sektora telekomunikacyjnego oraz energetycznego, jak również ubezpieczeniowego, na gruncie zarządzania ryzykiem prawnym oraz regulacyjnym.

Marek Marcisz

Weryfikator jednostek kogeneracji
TÜV SÜD Polska

Marek Marcisz

Weryfikator jednostek kogeneracji
TÜV SÜD Polska

Absolwent Politechniki Śląskiej. Od 2010 r. specjalista ds. energetyki w TÜV SÜD Polska Sp. z o.o., odpowiedzialny za obszar CHP w Centrum Certyfikacji TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Ekspert i weryfikator jednostek kogeneracji, audytor kontroli dostaw biomasy oraz uwierzytelniania biomasy, opiniodawca dokumentacji uwierzytelniających instalacji OZE, weryfikator energetyczny. Autor licznych artykułów ukazujących się w pismach branży energetycznej. Reprezentant TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. na konferencjach oraz trener szkoleń, wykładowca na warsztatach i seminariach.

dr Gabriel Marin

Dyrektor ds. technologii
SES Hydrogen Energy

dr Gabriel Marin

Dyrektor ds. technologii
SES Hydrogen Energy

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w rozwoju technologii wodorowych i projektów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie. W swojej karierze był odpowiedzialny za projektowanie i rozwój technologii elektrolizerów alkalicznych oraz inżynierię instalacji wodorowo-chlorowych. Przez kilka lat zarządzał zespołami technicznymi, zajmującymi się technologiami wodorowymi. Odpowiadał za konceptualizację, projektowanie, realizację prac badawczo-rozwojowych oraz wdrażanie prototypów i nowych produktów na rynek krajowy i międzynarodowy. Wdrożył generatory wodoru dla stacji tankowania pojazdów w kilku lokalizacjach na całym świecie i uczestniczył w projekcie produkcji wodoru elektrolitycznego z wykorzystaniem energii cieplnej z elektrowni jądrowych. Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych na temat innowacyjnych procesów elektrolizy.

Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Profesor nauk o Ziemi, geograf, aktywność naukową ogniskuje na zarządzaniu środowiskiem, ekologii miasta i świadczeniach ekosystemowych. Prowadzi szeroką współpracę międzynarodową. Brał udział w projektach badawczych Horyzont, był członkiem Panelu Ekspertów w Europejskiej Radzie Badań, jest członkiem Grupy roboczej Środowisko w ramach Europejskiego Forum Strategicznej Infrastruktury Badawczej. Ma duże doświadczenie w pracy administracyjnej. W latach 2004-2006 był podsekretarzem, a następnie sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska, w kadencji 2014 - 2019 przewodniczył Państwowej Radzie Ochrony Środowiska. Całą karierę akademicką odbył w UAM w Poznaniu, od 2024 jest profesorem badawczym na Uniwersytecie w Kaliszu.

Dariusz Mroczka

Dyrektor Działu Technicznego i Rozwoju oraz Prokurent
Rockfin

Dariusz Mroczka

Dyrektor Działu Technicznego i Rozwoju oraz Prokurent
Rockfin

Doświadczenie inżynierskie zdobył pracując na stanowiskach: Konstruktor, Kierownik Projektu, Kierownik Działu Konstrukcyjnego, Dyrektor Techniczny oraz Dyrektor B+R. Studia ukończył w roku 2000 jako dyplomant Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej na kierunku Napędy, Sterowanie i Automatyzacja Maszyn.

Od ponad 20 lat związany z obszarami: projektowania, zarządzania zespołem, zarządzenia projektem, technologią produkcji, testowaniem, wdrażaniem oraz optymalizacją nowych produktów. Znawca tematyki Design to Value (DtV) oraz Design to Cost (DtC). Obecnie związany z rozwojem produktów firmy Rockfin wykorzystujących technologie wodorowe: systemy wytwarzania zielonego wodoru z OZE, oczyszczania, sprężania i magazynowania wodoru.

Wojciech Murawski

Prezes
Polska Fundacja Gazów Przemysłowych

Wojciech Murawski

Prezes
Polska Fundacja Gazów Przemysłowych

Ukończył studia na Wydziale Chemicznym PW. Następnie pracował naukowo w ITE w Warszawie, kierując Pracownią Fotolitografii, Pionu Optoelektroniki. Prowadził liczne badania i uzyskał patent. Od 1994 w polskim oddziale szwedzkiej firmy AGA AG, jako Safety & Quality Mngr, wdrażał w Polsce rozwiązania, poprawiające BHP w branży gazowej. Opracował szkolenia kształtujące świadomość zagrożeń, opartą na znajomości właściwości gazów. Od 2004 w Messer Polska – jako QC Mngr, aż do końca 2022. Obecnie na emeryturze, ale nadal współpracuje z Messer.

Od 1995 włączył się w prace Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, wydelegowany przez PFGT. Początkowo był członkiem KT223 (Gazy Techniczne), a następnie jego przewodniczącym.

Od początku PFGT angażował się w jej prace; przewodniczył KT3 (Bezpieczeństwo). Na jego wniosek, w 2002 utworzono KT4 (Gazy Medyczne), któremu przewodniczył. Obecnie jest prezesem Zarządu PFGT.

Katarina Muse

Manager ds. filaru regionalnego i umiejętności
Hydrogen Europe

Katarina Muse

Manager ds. filaru regionalnego i umiejętności
Hydrogen Europe

Jest regionalnym menedżerem ds. filaru regionalnego i umiejętności w Hydrogen Europe, gdzie działa na rzecz tworzenia korzystnych ram politycznych i możliwości finansowania w celu ułatwienia i przyspieszenia wdrażania wodoru, ze szczególnym uwzględnieniem dolin wodorowych. W ten sposób promuje rolę regionów w tym procesie. Wspiera również regiony i członków branży w zrozumieniu trendów i potrzeb w zakresie umiejętności wodorowych oraz w rozwiązywaniu kwestii niedoboru umiejętności wodorowych. Jej wcześniejsze doświadczenia obejmują pracę jako konsultant ds. spraw publicznych w obszarze energii i transportu oraz ekspert ds. finansowania UE w butikowej firmie konsultingowej w Brukseli.

Posiada tytuł magistra nauk politycznych na Uniwersytecie w Zagrzebiu i studiów europejskich na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz tytuł International Master in Central and East European Studies na Uniwersytecie w Glasgow. Oprócz ojczystego języka chorwackiego, posługuje się językiem angielskim na poziomie rodzimym i rosyjskim na poziomie średnio zaawansowanym.

Alex Naumann

Ekspert ds. technologii wodorowych
Hynfra

Alex Naumann

Ekspert ds. technologii wodorowych
Hynfra

Ekspert ds. technologii wodorowych w firmie Hynfra, stowarzyszeniu Hydrogen Poland oraz Komitecie Technologii Wodorowych Krajowej Izby Gospodarczej. Doradzał w obszarze regulacji i public affairs dla sektora morskiej energetyki wiatrowej.

Członek Hydrogen Europe oraz Clean Hydrogen Alliance. Aktywny uczestnik grup roboczych ds. rozwoju gospodarki wodorowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zaangażowany w prace nad Polską Strategią Wodorową oraz Porozumienia Sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej.

Dominika Niewierska

Dyrektor
Dział Koordynacji i Rozliczeń Projektów Wodorowych Orlen

Dominika Niewierska

Dyrektor
Dział Koordynacji i Rozliczeń Projektów Wodorowych Orlen

Dominika Niewierska jest dyrektorem Działu Koordynacji i Rozliczeń Projektów Wodorowych Orlen S.A. z ponad 20-letnim doświadczeniem w projektach inwestycyjnych, rozwojowych oraz zarządzaniu strategicznym w sektorach energetycznym oraz paliwowym. Jest wysoko wykwalifikowanym ekspertem, który współtworzył Strategię Wodorową Grupy Orlen 2030 wraz z jej operacjonalizacją. Nadzoruje realizację Programu Wodorowego Grupy Orlen wraz pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego dla strategicznych przedsięwzięć. Jest autorem wielu multidyscyplinarnych koncepcji i idei projektowych z wykorzystaniem technologii wodorowych, w tym flagowego projektu Grupy Orlen pod nazwą „Hydrogen Eagle”, a także „Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland (Phase I&II))” oraz Bursztynowej Doliny Wodorowej. Dominika Niewierska posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu analiz otoczenia biznesowego oraz regulacyjnego, w tym w zakresie istniejących oraz projektowanych rozwiązań legislacyjnych w obszarze technologii wodorowych na poziomie unijnym oraz krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na realizację projektów inwestycyjnych.

Dominika Niewierska czynnie działa na rzecz szerzenia wiedzy i podnoszenia kwalifikacji przez kobiety. Od ponad dwóch lat jako mentor organizacji Women in Green Hydrogen prowadzi program mentoringowy dla młodych kobiet z całego świata, w tym z Afryki, Ameryki Północnej oraz Południowej.

Marcos António Nogueira

Prezes
CoEER - Kongres Europejskich Regionów Wschodzących

Marcos António Nogueira

Prezes
CoEER - Kongres Europejskich Regionów Wschodzących

Posiada tytuł magistra inżynierii mechanicznej. Jako badacz w dziedzinie modelowania matematycznego jest autorem licznych publikacji. Jako doradca był odpowiedzialny za projektowanie i rozwój systemów wykorzystywanych przez międzynarodowe grupy przemysłowe i władze publiczne.

Marcos kierował rozwojem znacznej liczby projektów i programów dla podmiotów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem miast i regionów w Portugalii i innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Podczas tego wydarzenia reprezentuje portugalskiego partnera, Agencję MedioTejo21 - Regionalną Agencję Energii i Środowiska dla Médio Tejo i Pinhal Interior Sul, z którą ściśle współpracuje w zakresie rozwoju doliny HyTagus.

Wojciech Nowak

Kierownik Projektów Wodorowych, technolog, inżynier
Veolia Energia Polska

Wojciech Nowak

Kierownik Projektów Wodorowych, technolog, inżynier
Veolia Energia Polska

Ukończył Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Pierwsze kroki w karierze zawodowej zaczynał pracując dla jednej z największych korporacji w branży Automotive. Następnie dostarczał kompletne rozwiązania w technice łączenia materiałów głęboko tłoczliwych oraz współpraca handlowa z portfelem klientów globalnych oraz małych warsztatów manufakturowych.

Łączy wiedzę energetyczną, elektrociepłowiczą, zabezpieczeń IT z wiedzą Automotive. Jest w stanie integroweać powyższe branże w multienergetyczne konsorcja oparte o wiedzę z zakresu wodorowej gospodarki paliwowej.

Student MBA Technologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna - Politechnika Śląska.

Jacek Nowakowski

Wiceprezes
Polska PlatformaLNG i bioLNG

Jacek Nowakowski

Wiceprezes
Polska PlatformaLNG i bioLNG

Ekspert IVECO w zakresie napędów alternatywnych. Od wielu lat obszarem jego zainteresowań jest zmniejszenie śladu węglowego w transporcie. Orędownik wykorzystania neutralnych emisyjnie paliw w transporcie lądowym i morskim. Inicjator zmian mających wpływ na ochronę środowiska. Prelegent i uczestnik wielu konferencji dotyczących zrównoważonego rozwoju, wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie oraz zmniejszania śladu węglowego przez transport drogowy i sektor motoryzacyjny. Podczas wystąpień wskazujący na korzyści ekologiczne i ekonomiczne płynące z dekarbonizacji transportu.

Członek Rady ds. Zielonej Transformacji Konfederacji Lewiatan,  członek Komitetu ds. Technologii Wodorowych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

Mieczysław Obiedziński

Prezes Zarządu
TÜV SÜD Polska

Mieczysław Obiedziński

Prezes Zarządu
TÜV SÜD Polska

Auditor wiodący TÜV, prezes zarządu TÜV SÜD Polska. Na przestrzeni lat spełniał funkcje dyrektora działu przemysłowego IS oraz managera Food Business Service i Akademii. Ukończył Wydział Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w systemach zarządzania - zarówno jako wykładowca jak i auditor. Zrealizował ponad 700 auditów w zakresie branż, norm i standardów, jest również autorem ponad 100 programów szkoleniowych w obrębie systemów zarządzania.

Kalina Olejniczak

Dziennikarka
Portalsamorzadowy.pl oraz wnp.pl

Kalina Olejniczak

Dziennikarka
Portalsamorzadowy.pl oraz wnp.pl

Zajmuje się tematami związanymi z ochroną środowiska i klimatu, transformacją energetyczną i transformacją miast.

Aleksandrs Parfinovics

Dyrektor generalny, współzałożyciel
Naco Technologies

Aleksandrs Parfinovics

Dyrektor generalny, współzałożyciel
Naco Technologies

Aleksandrs Parfinovics to myślący przyszłościowo przedsiębiorca, który stoi na czele technologii ekologicznego wodoru. Jako dyrektor generalny i współzałożyciel firmy Naco Technologies z siedzibą w Rydze na Łotwie, Aleksandrs wykorzystuje swoją wiedzę w zakresie nanopowłok i zaawansowanych materiałów do wprowadzania innowacji w systemach energii wodorowej. Pod jego kierownictwem Naco opracowało szybkie rozpylanie magnetronowe (HMS), rewolucjonizując jakość i wydajność powłok. Jego przywództwo przyczyniło się do udanego uruchomienia przez Naco linii pilotażowej dla nanopowlekanych komponentów wodorowych, a także do uzyskania grantu EIC Accelerator w wysokości 2 mln euro i finansowania venture capital w wysokości 3 mln euro. Aleksandrs dąży do zmniejszenia zależności od krytycznych materiałów, takich jak iryd i platyna, dzięki czemu zielony wodór jest bardziej dostępny i opłacalny.

Jose Oliveira Paulo

Prezes Zarządu
Klaster Technologii Konkurencyjności dla Energetyki

Jose Oliveira Paulo

Prezes Zarządu
Klaster Technologii Konkurencyjności dla Energetyki

José Oliveira Paulo uzyskał tytuł magistra w dziedzinie systemów energetycznych i zasilania w Instituto Superior Técnico na Uniwersytecie Lizbońskim oraz program MIT na Uniwersytecie Świętego Józefa w Makau.

Był specjalistą e-Redes (przed EDP Distribution), a od lipca 2017 r. jest prezesem zarządu EnergyIN, klastra konkurencyjności i technologii energii w Portugalii.
Ma zróżnicowaną karierę zawodową, która była napędzana przez innowacje, rozwój biznesu, obsługę klienta i systemy informatyczne.

W przeszłości, zanim dołączył do EnergyIN w 2009 r. jako zastępca dyrektora, pracował dla CEM - Companhia de Electricidade de Macau w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie zajmował kilka czołowych stanowisk w działach T&D, Obsługi Klienta i Rozwoju Biznesu, a mianowicie jako szef Działu Utrzymania, a później Działu Inwestycji. Nadzorował również program zarządzania relacjami z klientami w CEM.

Jako zastępca dyrektora w EnergyIN w latach 2009-2017 nadzorował obszary magazynowania energii, ogniw paliwowych i wodoru, bioenergii i inteligentnych miast.

Od 2014 roku jest przedstawicielem EnergyIN w Europejskich Krajowych Stowarzyszeniach Magazynowania Energii (EASE).

Do 2009 roku był członkiem Eurelectric NESIS, Sieci Ekspertów w Systemach Małych Wysp.

Jest Honorowym Członkiem AESIEAP, Stowarzyszenia Przemysłu Dostaw Energii Elektrycznej Azji Wschodniej i Zachodniego Pacyfiku. W latach 2007-2008 pełnił funkcję Sekretarza Generalnego AESIEAP.

Jest również starszym członkiem Portugalskiego Stowarzyszenia Inżynierów (Ordem dos Engenheiros).

Grzegorz Pawelec

Dyrektor ds. Analityki Rynkowej i Regulacyjnej
Hydrogen Europe

Grzegorz Pawelec

Dyrektor ds. Analityki Rynkowej i Regulacyjnej
Hydrogen Europe

Grzegorz dołączył do Hydrogen Europe w maju 2019 r. jako menedżer ds. badań, innowacji i finansowania, odpowiedzialny za koordynację Grupy Roboczej ds. sektora morskiego, skupiającej się na zastosowaniach wodoru i paliw alternatywnych w dekarbonizacji żeglugi oraz portów, a także Grupy Roboczej ds. funduszy europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Innowacji. Od stycznia 2022 r. Grzegorz jest dyrektorem ds. Analityki Rynkowej i Regulacyjnej, nadzorując publikację Clean Hydrogen Monitor i inne działania związane z analizą perspektyw rynkowych technologii wodorowych. Przed dołączeniem do Hydrogen Europe, Grzegorz zdobył 15-letnie doświadczenie w doradztwie biznesowym, specjalizując się w projektach dotyczących rynku energii i paliw alternatywnych.

Tomasz Pelc

Prezes Zarządu
NEXUS Consultants

Tomasz Pelc

Prezes Zarządu
NEXUS Consultants

Właściciel firmy NEXUS Consultants, specjalizującej się w realizacji kompleksowych projektów z zakresu marketingu, finansów, zarządzania i organizacji oraz pozyskiwania finansowania zewnętrznego (w tym funduszy unijnych).

Zrealizował ponad 1.000 projektów doradczych dla dużych i średnich przedsiębiorstw z wielu branż, w szczególności energetycznych, chemicznych, handlowych i logistycznych, usługowych, organizacji publicznych i innych. Do tej pory pracował dla największych firm energetycznych w Polsce i za granicą, takich jak: ENERGA, ENEA, TAURON, PGE, PGNiG, EDF, Iberdrola, SPAC, RWE, CEZ. Angażował się także w duże projekty wodorowe w Polsce, w zakresie dystrybucji wodoru w gazociągach, magazynowania w kawernach solnych oraz produkcji energii odnawialnej i jej konwersji na wodór.

Autor mapy drogowej dotyczącej wodoru dla jednej z największych polskich firm. Inicjator powołania Klastra Technologii Wodorowych. Dzięki jego zaangażowaniu powstały takie projekty jak „Pomorska Dolina Wodorowa”, konferencja „PCHET” czy podprojekt “Hy-way to Hel” dotyczący wodorowego transportu publicznego (autobusowego, kolejowego i morskiego) łączącego Gdynię, Sopot i Gdańsk z Półwyspem Helskim (w województwie pomorskim).

Jakub Pikulski

Dyrektor
STASTO Automation

Jakub Pikulski

Dyrektor
STASTO Automation

Przedsiębiorca od 10 lat kierujący polskim oddziałem firmy STASTO Automation dostarczającej innowacyjne zawory procesowe m.in. do branży energetycznej oraz paliwowej. Wierzy, że w biznesie ważniejszy od maksymalizacji zysku jest zrównoważony rozwój, partnerskie relacje, odpowiedzialność społeczna oraz troska o środowisko. Entuzjasta technologii wodorowych jako kluczowego elementu na drodze do neutralności klimatycznej. Pragnie, aby firma STASTO dołożyła swoją cegiełkę do rozwoju zielonej gospodarki poprzez dostarczanie niezawodnych i bezpiecznych komponentów infrastruktury wodorowej.

Współtwórca podcastu „Uwaga Wodór!” poświęconego transformacji energetycznej i dekarbonizacji gospodarki. Prowadzi szkolenia „Think Hydrogen” stanowiące kompleksowy onboarding dla wszystkich, którzy dopiero zaczynają przygodę z gospodarką wodorową lub działają już w tej branży, ale chcieliby zaktualizować i uporządkować swoją wiedzę.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej oraz austriackiej uczelni Management Center Innsbruck. Wyznaje zasadę, że człowiek nigdy nie przestaje się uczyć, a najlepszy pożytek jaki można zrobić ze zdobytą wiedzą, to dzielić się nią z innymi.

Paweł Piotrowicz

Ekspert ds. rynku energii i technologii wodorowych, Dyrektor Generalny
TÜV SÜD Polska, Hydrogen Polska

Paweł Piotrowicz

Ekspert ds. rynku energii i technologii wodorowych, Dyrektor Generalny
TÜV SÜD Polska, Hydrogen Polska
 • Wiceprzewodniczący Komitetu Elektromobilności Krajowej Izby Gospodarczej
 • Członek Hydrogen Europe
 • Koordynator i wykładowca studiów MBA "Zarządzanie technologiami wodorowymi"
 • Wykładowca AGH i Uczelni Łazarskiego
 • Założyciel europejskiego stowarzyszenia 3Seas Hydrogen Council

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Uzyskał tytuł Doctor of Business Administration (DBA) ze specjalizacją Energetyka. Ekspert w dziedzinie niezależności i bezpieczeństwa energetycznego i paliwowego, dekarbonizacji i alternatywnych źródeł energii. Prelegent na wielu międzynarodowych konferencjach. Od kilku lat zajmuje się technologicznymi, regulacyjnymi i bezpieczeństwa aspektami technologii wodorowych i różnych form magazynowania energii.

Autor licznych artykułów dla czasopism i portali branżowych. Autor programów dydaktycznych i szkoleniowych. Nadzorował i realizował wiele projektów. Wybrane przykłady projektów z zakresu energetyki i wodoru:

 • Wytyczne techniczne dotyczące przesyłu wodoru rurociągami wysokociśnieniowymi w imieniu operatora przesyłowego.
 • Studium wykonalności dla produkcji zbiorników wodorowych typu III i IV w imieniu producenta. 
 • Studium wykonalności dla europejskiej firmy paliwowej dla 13 stacji tankowania wodoru, każda inna, każda w innej lokalizacji, w tym trzy z możliwością tankowania pojazdów szynowych.
 • Studium wykonalności dla dużego portu lotniczego dotyczące budowy makrosystemu obejmującego produkcję energii odnawialnej (50 MW), magazynowanie energii (30 MWh), produkcję i magazynowanie wodoru oraz dystrybucję hurtową (hub wodorowy) i detaliczną (HRS). 
 • Audyty magazynowania energii na dużą skalę 
 • Analiza HAZOP dla stacji tankowania wodoru 
 • Ekspertyza dotycząca bezpieczeństwa zakładu montażu i konserwacji dla producenta wodorowych pojazdów szynowych. 
 • Ekspertyzy techniczne i regulacyjne.

Grzegorz Pizoń

Partner
Energy & Utilities w kancelarii Bird & Bird

Grzegorz Pizoń

Partner
Energy & Utilities w kancelarii Bird & Bird

Specjalizuje się w szeroko pojętym otoczeniu regulacyjnym sektora energetycznego, z uwzględnieniem zagadnień publicznoprawnych oraz transakcyjnych. Doradza wiodącym krajowym i międzynarodowym grupom energetycznym, największym przemysłowym odbiorcom energii elektrycznej oraz instytucjom finansowym zaangażowanym w finansowanie projektów energetycznych i przemysłowych.

Posiada doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa energetycznego, prawa Unii Europejskiej, prawa ochrony środowiska, prawa pomocy publicznej oraz w projektach z zakresu szeroko pojętego sustainability i społecznej odpowiedzialności biznesu. Jako doradca regulacyjny brał także udział w procesach legislacyjnych dotyczących zmian Prawa energetycznego, ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustawy o efektywności energetycznej, ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji i ustawy o rynku mocy, a na poziomie unijny - Dyrektywy ETS oraz Dyrektywy odpadowej.

Szymon Płoński

Kierownik Projektu Transformacja Energetyczna
Agencja Rozwoju Przemysłu

Szymon Płoński

Kierownik Projektu Transformacja Energetyczna
Agencja Rozwoju Przemysłu

Project Manager w Biurze Analiz i Strategii Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Dolnośląska Dolina Wodoru. Certyfikowany ekspert w zakresie technologii wodorowych. Członek Baltic Sea Hydrogen Valley Project. W ARP odpowiada za projekty związane z poprawą efektywności energetycznej Grupy Kapitałowej ARP oraz wodoryzacją przemysłu. Doradzał przy tworzeniu pięciu dolin wodorowych w Polsce ze strony ARP. Koordynator Grupy Roboczej - "Systemy Wsparcia Dolin Wodorowych" w ramach "Dealu sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce" Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wcześniej zaangażowany w projekty związane z transformacją cyfrową. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie studiuje MBA na Politechnice Śląskiej, koncentrując się na transformacji energetycznej i cyfrowej.

dr inż. Krzysztof Polański

Kierownik Laboratorium Mechanicznych i Petrofizycznych Właściwości Skał Złożowych Katedry Inżynierii Gazowniczej
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

dr inż. Krzysztof Polański

Kierownik Laboratorium Mechanicznych i Petrofizycznych Właściwości Skał Złożowych Katedry Inżynierii Gazowniczej
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Doktor nauk technicznych. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Od ukończenia studiów w 2010 roku, pracuje na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących magazynowania gazu, wodoru i energii w kawernowych magazynach w złożach soli, a także transportem i magazynowaniem dwutlenku węgla.

Autor i współautor publikacji dotyczących magazynowania gazu i energii w kawernach solnych, eksploatacją komór magazynowych, magazynowaniem CO2 oraz badaniami właściwości skał złożowych.

Ukończył CGS Europe Spring School on CO2 Geological Storage. W ramach swoich prac badawczych prowadził również badania na University of Houston-Downtown w Laboratorium Analiz Termicznych.

Uczestniczył w międzynarodowych i krajowych projektach oraz grantach badawczych NCBiR i NCN. Jest współautorem prac naukowo-badawczych dla przemysłu dotyczących analiz związanych z eksploatacją komór magazynowych w złożach soli do magazynowania gazu i energii, możliwości budowy kawern solnych dla podziemnego magazynowania wodoru, rozpoznania formacji i struktur przeznaczonych do bezpiecznego geologicznego składowania CO2.

Marek Popiołek

Zastępca Dyrektora
Departament Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Marek Popiołek

Zastępca Dyrektora
Departament Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Absolwent prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i międzynarodowych stosunków gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej. Od początku pracy zawodowej związany z administracja publiczną. W ramach swoich wcześniejszych obowiązków zajmował się negocjowaniem lokalizacji projektów inwestycyjnych zagranicznych koncernów w Polsce oraz koordynował proces ubiegania się przez Polskę praw do organizacji wystawy EXPO w Łodzi.

W departamencie nadzoruje tematykę elektromobilności w zakres której wchodzą działania na rzecz obniżenia emisji pochodzących z transportu oraz stworzenie ram prawnych i finansowych dla wsparcia tej nowej dziedziny gospodarki.

Dr Rafael Popper

Prezes
Green Iceberg

Dr Rafael Popper

Prezes
Green Iceberg

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w międzynarodowym biznesie, prognozowaniu, przedsiębiorczości i zrównoważonym zarządzaniu innowacjami. Jego kariera obejmuje role głównego naukowca, przedsiębiorcy, wykładowcy, badacza i konsultanta ds. polityki innowacji, współpracującego z wieloma organizacjami na całym świecie, w tym z Komisją Europejską, Europejską Radą Innowacji, agencjami UE (ENISA, ETF, EFSA, CEDEFOP), organami ONZ (UNIDO, UNDP, ECLAC) i organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Rada Współpracy Zatoki Perskiej.

Wyróżniony dwiema nagrodami Emerald Literati Awards i nagrodą w dziedzinie ekonomii, dr Popper jest również znany z tworzenia przełomowych rozwiązań, takich jak Centrum Prognozowania i Internacjonalizacji (CFI) w Polsce. Jego wpływowe publikacje i ponad 200 międzynarodowych wystąpień, w tym w The Royal Society w Wielkiej Brytanii i Parlamencie Europejskim, pokazują jego zaangażowanie w rozwój wiedzy i innowacji.

 • Prezes Green Iceberg (Polska)
 • Dyrektor Centrum Prognozowania i Internacjonalizacji (CFI), Fundacja Technology Partners (Polska)
 • Adiunkt, Politechnika Warszawska (Polska)
 • Profesor wizytujący na Politechnice Białostockiej (Polska)
 • Adiunkt, Uniwersytet w Turku (Finlandia)
 • Honorowy starszy wykładowca na Uniwersytecie w Manchesterze (Wielka Brytania)
 • Dyrektor Futures Diamond Ltd (Wielka Brytania)

Prof. UAM dr hab. Robert E. Przekop

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Członek Zarządu Głównego SITPChem

Prof. UAM dr hab. Robert E. Przekop

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Członek Zarządu Głównego SITPChem

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Chemia Środowiska. Specjalizuje się w chemii i inżynierii materiałowej. Obecnie Profesor w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM. W 2020 roku został powołany przez Marszałka województwa wielkopolskiego na przewodniczącego panelu nauki Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, w latach 2022, 2024 wybrany na kolejne kadencje. W grudniu 2021 inicjator i pierwszy przewodniczący sekcji Wodorowej przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. W marcu 2022 na podstawie porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, powołany na członka Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej przy Ministerstwie Klimatu.

Jego multidyscyplinarna aktywność naukowa  (chemia, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna) przebiega w obszarze procesowym. Poszukiwanie możliwości zwiększania wydajności procesów badawczych na drodze robotyzacji i automatyzacji oraz wykorzystania sztucznej inteligencji. Materiałowym polem tych poszukiwań są polimery i biopolimery. Drugim obszarem aktywności badawczej jest transformacja energetyczna oparta na wodorze jako nośniku energii. Jest aktywnym uczestnikiem transformacji energetycznej, począwszy od badań akademickich, poprzez poziom samorządowy i centralny oraz współpracę z przemysłem.

Aktywnie działa na rzecz środowiska przemysłowego i naukowego w organizacji zrzeszonej w NOT. Jest autorem i współautorem ponad 130 publikacji oraz 15 zgłoszeń patentowych. Jego zespół zrealizował w latach 2018-2024 ponad 200 prac badawczych i ekspertyz dla przemysłu.

Michał Przybyszewski

Dyrektor Techniczny
Messer Polska

Michał Przybyszewski

Dyrektor Techniczny
Messer Polska

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Morskiej w Szczecinie oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Od 1997 roku związany z firmą Messer Polska z siedzibą w Chorzowie, jedną z wiodących firm w branży gazów technicznych, spożywczych i medycznych.

W trakcie swojej działalności w spółce Messer zaangażowany w projekty inwestycyjne związane z instalacjami u odbiorców końcowych, aplikacje wykorzystujące produkty spółki oraz w projekty budowy, rozbudowy oraz modernizacji instalacji i zakładów produkcyjnych w Polsce.

Od 2011 roku jako Dyrektor Techniczny w spółkach grupy Messer w Polsce odpowiada za obszar produkcji i infrastruktury, w tym kwestie energii elektrycznej i efektywności energetycznej, a także nowe projekty inwestycyjne.

Uczestniczy w pracach Komitetów Technicznych Polskiej Fundacji Gazów Technicznych.

Pedro Raposo

Dyrektor Power-to-X
AFRY

Pedro Raposo

Dyrektor Power-to-X
AFRY

Inżynier chemik, który pracuje w sektorze wodorowym od 2008 roku, gdzie był zaangażowany w rozwój technologii elektrolizy, weryfikację koncepcji i zarządzanie projektami pilotażowych instalacji wodorowych na dużą skalę i innych systemów opartych na wodorze.

Dołączył do AFRY w 2021 roku, aby kierować obszarem rozwoju biznesu Power-to-X i obszarem rozwoju biznesu wodorowego.

Pasjonat pracy w ramach całego łańcucha wartości projektów Power-to-X i wodorowych. Zawsze promuje know-how, kompetencje i potencjał Power-to-X.

Hans Rasmusson

Sekretarz Generalny
ERIG a.i.s.b.l. - Europejski Instytut Badawczy Gazu i Innowacji Energetycznych a.i.s.b.l.

Hans Rasmusson

Sekretarz Generalny
ERIG a.i.s.b.l. - Europejski Instytut Badawczy Gazu i Innowacji Energetycznych a.i.s.b.l.

Poprowadził organizację od nieformalnej sieci do zarejestrowanego międzynarodowego stowarzyszenia non-profit z siedzibą w Brukseli. Celem ERIG jest ukierunkowanie roli gazu na przyjazną dla klimatu i zrównoważoną przyszłość poprzez badania i innowacje.
Hans Rasmusson uzyskał tytuł magistra inżynierii mechanicznej (2004) w Królewskim Instytucie Technologii w Sztokholmie w Szwecji, w tym dwuletnie stypendium specjalizujące się w zintegrowanym rozwoju produktu w KIT w Karlsruhe w Niemczech.
W 2010 roku Hans Rasmusson dołączył do DVGW, Niemieckiego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Gazu i Wody, jako kierownik zarządzający ds. zarządzania portfelem projektów/ERIG w dziale zarządzania technologią i innowacjami. Jest sekretarzem generalnym ERIG od czasu jej założenia w 2019 roku.

Jacek M. Raubo

Szef działu analiz
Grupa Defence24

Jacek M. Raubo

Szef działu analiz
Grupa Defence24

Analityk oraz wykładowca akademicki, pracujący na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Zajmuje się kwestiami stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego, rozwoju nowoczesnych technologii z zakresu bezpieczeństwa i obronności, bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej oraz kwestiami międzynarodowych relacji w tym w sferze energetyki.

Dr. Oleksandr Riepkin

Członek Zarządu
Stowarzyszenie Energetyczne "Ukraińska Rada Wodorowa"

Dr. Oleksandr Riepkin

Członek Zarządu
Stowarzyszenie Energetyczne "Ukraińska Rada Wodorowa"

Oleksandr Riepkin jest założycielem i pierwszym prezesem Stowarzyszenia Energetycznego "Ukraińska Rada Wodorowa" (2018-2023) - pierwszego stowarzyszenia wodorowego wiodących firm energetycznych, przemysłowych i publicznych na Ukrainie. Od kwietnia 2023 r. jest członkiem zarządu.

Od ponad 10 lat jest ekspertem w dziedzinie rozwoju i promocji energii odnawialnej, w szczególności wodoru, na Ukrainie. Ma bogate doświadczenie w negocjacjach i komunikacji z krajami UE, aktywnie zaangażowanymi w możliwość transportu zielonego wodoru z Ukrainy do Europy.

Oleksandr jest członkiem grupy roboczej przygotowującej krajową strategię wodorową Ukrainy. W latach 2020-2021 był ekspertem ds. energii wodorowej dla EBOR.

Od kwietnia 2020 r. - doradca ministra spraw zagranicznych Ukrainy ds. gospodarki wodorowej. W marcu 2022 r. Oleksandr został mianowany specjalnym wysłannikiem Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy ds. dyplomacji gospodarczej.

dr inż. Delfina Rogowska

Autor i kierownik Systemu KZR INiG

dr inż. Delfina Rogowska

Autor i kierownik Systemu KZR INiG

Autor i kierownik Systemu KZR INiG – systemu certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów i paliw z biomasy, zatwierdzonego przez Komisję Europejską (Decyzja 2022/2461). Audytor oraz wieloletni trener w szkoleniach z zakresu Systemu KZR INiG, obliczania emisji gazów cieplarnianych.  Autor ponad 70 prac naukowo-badawczych, 35 publikacji, 50 referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych.  Główny obszar badań to ocena na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju, w tym szacowania emisji GHG w cyklu życia paliw. Ekspert Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym CEN/TC 383/WG 3 Biodiversity and environmental aspects. Członek Komitetu Technicznego nr 144 Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.  W latach 2009-2022 Ekspert z ramienia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w CEN/TC19 – Work Group WG 23 „Specification of automotive LPG and related test method. Laureat medali przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej, Ministra Gospodarki, Ministra Energii, Ministra Klimatu i Środowiska.

Elżbieta Rozmus

Członek Zarządu
Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

Elżbieta Rozmus

Członek Zarządu
Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

Jako członek Zarządu Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii uczestniczy w pracach na rzecz obniżania kosztów związanych z zakupem
energii, usuwania barier administracyjnych i nadmiernych obciążeń fiskalnych, konsultacjach projektów wpływających na środowisko biznesowe.

Od 2009 roku związana zawodowo z PCC Rokita SA. Na stanowisku Pełnomocnika ds. energii koordynuje procesy zakupu i zabezpieczenia dostaw mediów energetycznych w ramach grupy kapitałowej. Odpowiada za  realizację projektów mających na celu obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej oraz działania efektywnościowe realizowane w firmie .

Absolwentka studiów Master of Biznes Administration w WSB, podyplomowych studiów z zakresu funkcjonowania rynku energii w SGH, strategii biznesu w energetyce na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Politechniki Zielonogórskiej.

Andrzej Ryba

Prezes
Odlewnicza Izba Gospodarcza

Andrzej Ryba

Prezes
Odlewnicza Izba Gospodarcza

Od 1974 roku działa w Stowarzyszeniu Technicznym Odlewników Polskich. W latach 1998 – 2004 objął funkcję Przewodniczącego Komisji Specjalizacji Zawodowej przy Zarządzie Głównym STOP.

Jako Prezes KZO „ZREMB” S.A. uczestniczył czynnie w pracach Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie, gdzie w latach 2001-2004 objął funkcję Radcy.

Od 2002 roku działa również jako Prezes w Odlewniczej Izbie Gospodarczej. 

Od 2010 roku Prezes Committee of Associations of European Foundries na okres jednej kadencji.

Od 2002 roku członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej, a od 2013 roku członek Prezydium Rady Krajowej Izby Gospodarczej.

Od 2002 roku członek Rady Programowej Targów Metal Kielce.

Od 2004 roku członek Rady Programowej Miesięcznika Naukowo-Technicznego o nazwie Przegląd Odlewnictwa Nauka i Praktyka.

W latach 2004-2008 członek Rady Społecznej Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie.

Krzysztof Rydzewski

Prezes
Rhodesdale Holdings Ltd. Chingola, Copperbelt, Zambia

Krzysztof Rydzewski

Prezes
Rhodesdale Holdings Ltd. Chingola, Copperbelt, Zambia

Od ponad 20 lat zarządza w obszarze marek o zasięgu globalnym. Od 30 lat związany z przemysłem wydobywczym Zambii, gdzie mieszka, obecnie w Chingola – w północnej Zambii, w Prowincji Pasa Miedzionośnego.

Przedsiębiorstwo Krzysztofa, Rhodesdale Holdings zajmuje się pierwiastki ziem rzadkich, metalami i minerałami z Afryki, certyfikowanymi licencją rządową. Oferuje usługi poszukiwawcze, wydobywcze i laboratoryjne z dostawą minerałów na cały świat.

Magnus Sahlin

Prezes Zarządu
Trelleborgs Energi

Magnus Sahlin

Prezes Zarządu
Trelleborgs Energi

Magnus jest 50-letnim Szwedem grającym w golfa i padla, który ma ponad 25-letnie doświadczenie w sektorze energetycznym. Magnus pracował dla E.ON i Schneider Electric, a dziś jest CEO Trelleborgs Energi. Transformacja od sprzedaży towarów do sprzedaży rozwiązań zawsze znajdowała się w centrum jego kariery, we wszystkich rodzajach różnych funkcji, takich jak ekspert ds. efektywności energetycznej, menedżer produktu, menedżer sprzedaży obszarowej, krajowy dyrektor B2B, szef strategii, zbudowanie europejskiej funkcji zarządzania sprzedażą, prowadzenie projektu integracyjnego w Wielkiej Brytanii, rozwijanie konserwatywnego biznesu produktowego w dostawcę rozwiązań cyfrowych do mojej obecnej roli CEO i orędownika wodoru. 

Steven Sepp

Lider ds. rozwoju
Estoński Klaster Wodorowy

Steven Sepp

Lider ds. rozwoju
Estoński Klaster Wodorowy

Z pasją do energii odnawialnej i dekarbonizacji, Steven pracuje jako lider rozwoju Estońskiego Klastra Wodorowego (EHC) w celu ustanowienia łańcuchów wartości zielonego wodoru w Estonii, krajach bałtyckich i Europie. EHC łączy interesariuszy z sektora publicznego i prywatnego w celu opracowania ram dla produkcji i wykorzystania zielonego wodoru w Estonii, a także poszukuje i rozwija możliwości biznesowe dla estońskich firm poprzez tworzenie sieci kontaktów, wydarzenia i dzielenie się wiedzą.

Przed rozpoczęciem pracy w branży wodorowej Steven spędził 8 lat w brytyjskim przemyśle energetycznym. Zdobył doświadczenie w zakresie odnawialnych źródeł energii, energii z odpadów i reaktorów jądrowych SMR na stanowiskach związanych z zarządzaniem ryzykiem, regulacjami i polityką oraz rozwojem biznesu.

Paweł Seremak

Kierownik Projektów
Hydrogen Sweden

Paweł Seremak

Kierownik Projektów
Hydrogen Sweden

Związany od kilku lat z rozwojem rynku zielonego wodoru i mieszkający od ponad 30 lat w Szwecji, absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie menedżerskie ze szwedzkiej branży motoryzacyjnej, w szczególności w zakresie strategii i zarządzania produktami, strategii biznesowej i transformacji branży związanej z elektryfikacją. Pracuje jako kierownik portfela projektów w krajowym stowarzyszeniu wodorowym Hydrogen Sweden. Przewodził wspieranej przez program Connecting Europe Facility inicjatywie Nordic Hydrogen Corridor torującej drogę dla rozwoju infrastruktury wodorowej na cele transportów drogowych w Szwecji. Jest menadżerem projektu Rady Wodorowej Regionu Morza Bałtyckiego, który jest wspólnym przedsięwzięciem organizacji wodorowych reprezentujących kraje nadbałtyckie na rzecz budowy zintegrowanego rynku wodoru w obszarze Morza Bałtyckiego.

dr inż. Aleksander Sobolewski

dyrektor
Instytut Technologii Paliw i Energii

dr inż. Aleksander Sobolewski

dyrektor
Instytut Technologii Paliw i Energii

Ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1986 r.), specjalność – inżynieria chemiczna. Pracę doktorską obronił w 1993 r. Od 1987 r. jest zatrudniony w Instytucie Technologii Paliw i Energii w Zabrzu (dawny Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla), od 2013 roku do chwili obecnej na stanowisku Dyrektora Instytutu.

Główne obszary jego merytorycznych kompetencji to niskoemisyjna energetyka, rozwój czystych technologii węglowych, ochrona powietrza, gospodarka o obiegu zamkniętym oraz koksownictwo. Dr Sobolewski prowadzi aktywną działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki, kreowania polityki energetycznej kraju, a także szeroko rozumianej działalności proekologicznej związanej z recyklingiem i odzyskiem odpadów.
Dr Sobolewski ma w dorobku kilka monografii, ponad 300 publikacji naukowych oraz 44 patenty.

Aivars Starikovs

Szef
Head of Latvian Hydrogen Association

Aivars Starikovs

Szef
Head of Latvian Hydrogen Association

Mateusz Stańczyk

Adwokat. Partner
SMM Legal

Mateusz Stańczyk

Adwokat. Partner
SMM Legal

Wspiera biznes, naukę i sektor publiczny w zagadnieniach związanych z finansowaniem innowacji i z zieloną transformacją.

Przewodził zespołowi prawnemu realizującemu trzy zamówienia na przełomowe technologie w obszarze magazynowania wodoru oraz jego wykorzystania w transporcie kołowym i ciepłownictwie. W 2023 otrzymał imienne wyróżnienie Ministra Klimatu i Środowiska za pracę na rzecz Porozumienia Wodorowego. W 2024 roku SMM Legal otrzymała za działania mecenasa Stańczyka nagrodę za wieloletni wkład w budowanie otoczenia prawno-legislacyjnego dla innowacji w obszarze rynku wodoru w Polsce.

Tworzył prawne ramy działania dla instytucji badawczych oraz funduszy inwestujących w nowoczesne technologie.

Zdobywca 2. miejsca w konkursie European Innovation Procurement Awards EUIPA 2021 organizowanym przez agencję wykonawczą Unii Europejskiej - Europejską Radę ds. Innowacji. Finalista konkursu Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2017.

Wielokrotnie wyróżniany w międzynarodowym rankingu The Legal 500.

Autor publikacji z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz dotyczących wykorzystywania środków Unii Europejskiej dla finansowania prac badawczych i rozwojowych.

Maciej Stryjecki

Prezes Zarządu
ASE Offshore

Maciej Stryjecki

Prezes Zarządu
ASE Offshore

Manager i ekspert rynku morskiej energetyki wiatrowej z ponad 20 letnim doświadczeniem, zdobytym zarówno w pracy po stronie administracji jak i biznesu, a także organizacji biznesowych i pozarządowych. Od 2005 roku związany z rynkiem energetyki wiatrowej na lądzie, a od 2008 roku jeden z liderów promujących morską energetykę wiatrową. Autor licznych rozwiązań regulacyjnych, ekspertyz, przewodników, menadżer odpowiedzialny za rozwój 3 projektów MFW o łącznej mocy 3 GW. Jeden z najbardziej doświadczonych ekspertów w zakresie ocen oddziaływania na środowisko inwestycji energetycznych, autor i kierownik zespołów ds. lokalizacji i ocen oddziaływania na środowisko morskich farm wiatrowych, rurociągu Baltic Pipe, pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Współwłaściciel i prezes zarządu firm ASE Offshore Sp. z o.o. i SMDI Sp. z o.o., fundator i prezes Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Prywatnie mąż, ojciec dwóch córek, fotograf przyrody.

 

Beata Superson-Polowiec

radca prawny, wspólniczka
Polowiec i Wspólnicy sp.j.

Beata Superson-Polowiec

radca prawny, wspólniczka
Polowiec i Wspólnicy sp.j.

Radca prawny, wspólniczka Polowiec i Wspolnicy, kancelarii rekomendowanej w dziedzinie Energia i Zasoby Naturalne. Członek Zarządu Hydrogen Poland, wykładowca WSZiB, mentorka Fundacji Women in Law i członek Stowarzyszenia Prawników Prawa Energetycznego. Ekspert w dziedzinie energii i paliw, w obszarze przemysłu energochłonnego i niskoemisyjnej transformacji.

Doradca i negocjator w wielu kluczowych projektach. Wdrażała na rynek polski innowacyjne rozwiązania i modele biznesowe. Posiada bogate doświadczenie legislacyjne i regulacyjne w tym z zakresu oceny ryzyk.

Laureatka rankingu Forbes „25 prawniczek w biznesie”, które mają znaczący wpływ na biznes.

Autorka wielu opinii prawnych jak również publikacji oraz ekspertyz. Współpracuje z wieloma organizacjami branżowymi.

dr inż. Szymon Szufa

Adiunkt, Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka

dr inż. Szymon Szufa

Adiunkt, Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka

Polski partner koordynujący prace nad analizą techniczno-ekonomiczną produkcji zielonego wodoru i zielonego amoniaku w projekcie SH2AMROCK. Specjalista w zakresie rozproszonych systemów energetycznych wykorzystujących biomasę toryfikowaną, dodatków do bio-nawozów. Koordynator projektu Horizone Europe BIOTRAINVALUE MSC SE. Obecnie studiuje podyplomowo: "Hydrogen for TOP Managers"/"Wasserstoff für Fach- und Führungskräfte", Carl von Ossietzky Universitat Oldenburg i Leibniz Universitat Hannover w niemieckim kampusie "Gut am See" w Görlitz.

Stanisław Szultka

Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Uniwersytet Gdański

Stanisław Szultka

Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Uniwersytet Gdański

Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Z wykształcenia ekonomista. Ekspert w dziedzinie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, trendów rozwoju technologii oraz polityki rozwoju. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie badań i analiz ekonomicznych, planowania strategicznego, rozwoju technologii oraz programowania i ewaluacji polityk publicznych. W wyżej wymienionym zakresie realizował projekty m.in. dla Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju, PARP, NCBiR oraz samorządów regionalnych w Polsce. Doświadczony menedżer z udokumentowaną historią pracy w branży think tanków. Profesjonalista w dziedzinie zarządzania produktem, posiadający zdolności analityczne, umiejętności negocjacyjne, a także znajomość planowania biznesowego. Autor lub współautor kilkudziesięciu ekspertyz i analiz z obszaru konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz strategii rozwoju klastrów i regionów, regulacji prawnych i współpracy interesariuszy. Zaangażowany w prace przygotowawcze projektów wodorowych dla Województwa Pomorskiego.

Patryk Szymkiewicz

Kierownik ds. rozwoju projektów gazowo wodorowych
FRAKO TERM

Patryk Szymkiewicz

Kierownik ds. rozwoju projektów gazowo wodorowych
FRAKO TERM

Ukończył studia na Akademii Górniczo‑Hutniczej w Krakowie na kierunkach elektrotechniki oraz ekologicznych źródeł energii. Jest także absolwentem specjalistycznych studiów podyplomowych w zakresie wodoru i biometanu, które były realizowane również na AGH w Krakowie.

Zdobywał doświadczenie będąc uczestnikiem międzynarodowych projektów naukowych w zakresie badań fizyki jądrowej. Był odpowiedzialny za przygotowywanie stanowisk badawczych, w tym systemów gazowych oraz algorytmów pracy. Od 3 lat związany z firmą FRAKO‑TERM, gdzie odpowiada za prace rozwojowe nad systemami wodorowymi. Koncentruje się na projektowaniu hybrydowych magazynów energii do 300 kW mocy przyłączeniowej, układach do wytwarzania zielonego wodoru na cele transportowe oraz analizach energetycznych nakierowanych na optymalny dobór jednostek magazynowych i wytwórczych do potrzeb inwestycji.

Adam Tatarczuk, Ph.D.

Instytut Technologii Paliw i Energii

Adam Tatarczuk, Ph.D.

Instytut Technologii Paliw i Energii

Ukończył studia na Politechnice Śląskie w Gliwicach w 2002. Specjalizując się w inżynierii chemicznej i procesowej. Od 2008 roku pracuje w Instytucie Technologii Paliw i Energii - ITPE w Zabrzu, gdzie pełni funkcję Adiunkta i Managera Projektów. Jest członkiem Rady Naukowej ITPE od 2015 roku. W 2021 roku obronił rozprawę doktorską z zakresu zaawansowanego procesu oczyszczania spalin energetycznych.

Brał udział w wieloletnich projektach z zakresu opracowania technologii oczyszczania gazów przemysłowych dla takich firm jak ORLEN, TAURON, CIECH, KGHM. Posiada szeroką wiedzę w dziedzinie katalitycznej konwersji ditlenku węgla i wodoru, którą zdobywał kierując działaniami zespołu badawczego w ramach projektu CO2-SNG oraz podczas prac nad produkcją metanolu poprzez uwodornienie CO2. Współpraca z przemysłem zaowocowała14 zgłoszeniami patentowymi, spośród których 8 wniosków otrzymało ochronę przyznaną przez Urząd Patentowy.

Aleksandra Tracz-Gburzyńska

Kierownik ds. Bezpieczeństwa
SES Hydrogen S.A

Aleksandra Tracz-Gburzyńska

Kierownik ds. Bezpieczeństwa
SES Hydrogen S.A

Odpowiada za cały obszar bezpieczeństwa prac badawczo-rozwojowych, projektów i inwestycji infrastrukturalnych związanych z Wodorem. Za cel zawodowy stawia nieustanny rozwój i pracę w zakresie zwiększania bezpieczeństwa procesowego, pożarowego i wybuchowego.

Absolwentka Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) w Warszawie oraz Wyższej Inżynierskie Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy. Główny profil zawodowy: Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego w przemyśle. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie projektowania infrastruktury przemysłowej, chemicznej, rafineryjnej i energetycznej. Autorka studiów wykonalności, koncepcji projektowych i wytycznych. Koordynowała liczne prace projektowe w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej obiektów i instalacji technologicznych. Uczestniczyła w pracach badawczo-rozwojowych nad innowacyjnymi technologiami przemysłowymi. Doświadczona w obszarach: H2, Oil & Gas, LNG, LPG, CNG, OZE, ENERGETYKA, PRODUKCJA, TECHNOLOGIA. Współpracowała przy realizacji największych w Polsce, strategicznych inwestycji w sektorach rafineryjnym, petrochemicznym, chemicznym i energetycznym.

Mohsen Tavangar

Area Sales Manager
Kawasaki Gas Turbine Europe

Mohsen Tavangar

Area Sales Manager
Kawasaki Gas Turbine Europe

Mohsen Tavangar wnosi ponad dziesięcioletnie doświadczenie w sektorze energetycznym, specjalizując się w dziedzinie turbin gazowych. W swojej roli przed Kawasaki, Mohsen pracował przy produkcji turbin gazowych, zdobywając praktyczne doświadczenie w różnych technologiach związanych z urządzeniami obrotowymi. Dzięki doświadczeniu obejmującemu techniczne przywództwo w sprzedaży, partnerstwa i rozwój biznesu, Mohsen odegrał kluczową rolę w rozwoju obecności Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH w Europie.
Obecnie, jako Area Sales Manager, Mohsen przewodzi inicjatywom ekspansji rynkowej, zwłaszcza w Polsce, Hiszpanii i Słowenii, gdzie osiągnął znaczący wzrost udziału w rynku.
Mohsen specjalizuje się w tworzeniu systemów energetycznych dostosowanych do różnych gałęzi przemysłu, takich jak papiernie i ciepłownictwo, mających na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Jego doświadczenie rozciąga się na integrację turbin gazowych zasilanych wodorem, co dodatkowo zwiększa wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Jakub Tokarek

Doktorant
Instytut Obserwatorium Astronomiczne UAM

Jakub Tokarek

Doktorant
Instytut Obserwatorium Astronomiczne UAM

Doktorant i pracownik w Instytucie Obserwatorium Astronomiczne UAM. Studia astronomiczne kończył na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (licencjat w 2017) oraz Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (magisterium w 2019). Zajmuje się badaniami układów wielokrotnych gwiazd, a oprócz tego szeroko pojmowaną popularyzacją astronomii.

Paweł Trojanowski

Business Development Director w Rockfin, Autor podcastu Uwaga Wodór!

Paweł Trojanowski

Business Development Director w Rockfin, Autor podcastu Uwaga Wodór!

Menadżer, promotor rozwoju biznesu i popularyzator wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii, od kilkunastu lat związany zawodowo z branżą energetyczną. W Rockfin Sp. z o.o. odpowiada za strategiczne i operacyjne kształtowanie biznesu w obszarze rozwiązań do produkcji i wykorzystania wodoru. Współtwórca i autor podcastu Uwaga Wodór! w którym przedstawia autorskie spojrzenie na tematykę transformacji energetycznej, dekarbonizacji i zielonych technologii.

Absolwent wydziałów Elektrotechniki i Automatyki, Zarządzania i Ekonomii oraz MBA z Zarządzania Technologiami Wodorowymi. Przeszedł klasyczną ścieżkę rozwoju zawodowego od inżyniera do menadżera - zaczynając od programowania systemów automatyki, realizacji projektów B+R, poprzez sprzedaż i rozwój biznesu, aż po budowę i realizację strategii rozwoju międzynarodowego firm m.in. w obszarach zielonej energii, paliw alternatywnych oraz technologii IT.

Dr inż. Anna Twaróg

Geolog i geochemik naftowy
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr inż. Anna Twaróg

Geolog i geochemik naftowy
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Adiunkt na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie. Zajmuje się tematami związanymi z geologią naftową, paliwami gazowymi oraz ochroną środowiska w przemyśle naftowym i gazowniczym. Specjalizuje się w powierzchniowych metodach geochemicznych wykorzystywanych do poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz badaniem szczelności podziemnych magazynów gazu. Interesuje się również zagadnieniami związanymi z migracją gazów geogenicznych oraz emisjami gazów cieplarnianych uwalnianych ze źródeł naturalnych do atmosfery.

Olga Tworek

Zastępca Dyrektora
Departament Transportu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury

Olga Tworek

Zastępca Dyrektora
Departament Transportu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury

Tomoho Umeda

Prezes
Hynfra oraz Hynfra Energy Storage

Tomoho Umeda

Prezes
Hynfra oraz Hynfra Energy Storage

Założyciel spółki Hynfra oraz Hynfra Energy Storage. Jest przedsiębiorcą i doradcą strategicznym, promotorem technologii wodorowych i wielkoskalowych rozwiązań w zakresie energii odnawialnej. Koncentruje się na przyspieszaniu postępu rynkowego i technologicznego w kierunku neutralności klimatycznej. Przewodniczy Komitetowi Technologii Wodorowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej, jest członkiem zarządu stowarzyszenia Hydrogen Poland, członkiem Hydrogen Europe oraz European Clean Hydrogen Alliance. Zasiada w zarządzie Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, jest również członkiem Rady Honorowej Centrum Technologii Wodorowych i Odnawialnych Źródeł Energii przy Politechnice Wrocławskiej.

Guy Verkoeyen

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu
Exion Hydrogen

Guy Verkoeyen

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu
Exion Hydrogen

Jest absolwentem elektroniki, który swoją karierę zawodową od początku związał z belgijskimi firmami technologicznymi. W roku 2012 zmienił branżę na wodorową i został szefem sprzedaży na rynki wschodzące w firmie Hydrogenics’ Alkaline oraz PEM electrolyzers, W tym samym czasie ukończył studia MBA. 7 lat później został poproszony o pomoc w stworzeniu oddziału tankowania wodoru dla firmy Haskel. Od 2021 r. związany jest z Exion Hydrogen, pionierem w produkcji i rozwoju elektrolizerów. Jako dyrektor rozwoju biznesu jest odpowiedzialny za część komercyjną, w tym sprzedaż i marketing.

Teresa Villuendas

Kierownik projektu
Aragon Hydrogen Foundation (FHa)

Teresa Villuendas

Kierownik projektu
Aragon Hydrogen Foundation (FHa)

Inżynier przemysłowy z Uniwersytetu w Saragossie.

Jej doświadczenie zawodowe koncentrowało się na rozwoju projektów, w których wodór jest wykorzystywany jako nośnik energii, zajmojowała się zarówno zadaniami technicznymi, jak i zarządczymi.

Pracując w Aragon Hydrogen Foundation (FHa) od 2018 r., spędziła pierwsze 5 lat w dziale badań i rozwoju, a od czerwca 2023 r. w obszarze strategii jako kierownik projektu Hydrogen Valleys.

Obecnie jest częścią zespołu w projektach GREENHYSLAND, HEAVENN, NAHV, SH2AMROCK i IMAGHYNE. Jej rola obejmuje wzajemne powiązania między tymi dolinami wodorowymi i badanie potencjalnych synergii.

Marko Virkebau

Dyrektor generalny i współzałożyciel
Stargate Hydrogen

Marko Virkebau

Dyrektor generalny i współzałożyciel
Stargate Hydrogen

Marko jest CEO i współzałożycielem Stargate Hydrogen. Założona w 2021 r. firma Stargate produkuje elektrolizery i opracowuje technologię elektrolizy alkalicznej. Firma Stargate opracowała nowy materiał katalityczny, oparty na materiałach ceramicznych, który pozwala uzyskać wyższą wydajność i niższe koszty w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami opartymi na niklu i PGM. Stargate był jednym z niewielu producentów OEM elektrolizerów, którzy otrzymał wsparcie IPCEI i obecnie realizuje projekty na skalę MW w wielu krajach UE, jednocześnie zwiększając swoje moce produkcyjne i produkty.

Veronika Vohlidkova

Członek zarządu i dyrektor wykonawczy
Czeska Platforma Technologiczna Wodoru

Veronika Vohlidkova

Członek zarządu i dyrektor wykonawczy
Czeska Platforma Technologiczna Wodoru

Veronika Vohlídková ukończyła handel międzynarodowy ze specjalizacją w zarządzaniu finansami na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze. W latach 2011-2016 zdobywała doświadczenie zawodowe w ČEZ, a.s., koncentrując się na agendzie europejskiej, w szczególności na ustawodawstwie i regulacjach finansowych. Następnie, w latach 2016-2018, pracowała jako starszy specjalista ds. regulacyjnych w NET4GAS, a.s.

Od listopada 2018 r. do lutego 2023 r. zajmowała stanowisko dyrektora Departamentu Legislacji i Strategii w Czeskim Stowarzyszeniu Gazowniczym. Ponadto od czerwca 2022 r. pełniła jednocześnie funkcję p.o. dyrektora wykonawczego. Pełniąc te funkcje, odegrała kluczową rolę w kształtowaniu krajobrazu legislacyjnego sektora gazowego i nadzorowaniu transformacji samego ČPS. Jednocześnie od listopada 2019 r. do chwili obecnej jest członkiem zarządu Czeskiej Platformy Technologicznej Wodoru. Od kwietnia 2023 r. objęła stanowisko p.o. dyrektora wykonawczego, a od stycznia 2024 r. została powołana na stanowisko dyrektora wykonawczego.

Jej doświadczenie i zaangażowanie w pracę sprawiają, że jest wybitnym profesjonalistą z głębokim zrozumieniem skomplikowanych wyzwań współczesnego biznesu, a także strategicznych aspektów zarządzania i prawodawstwa zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym.

Paweł Wanatowicz

Audytor wiodący EU ETS
TÜV SÜD Polska

Paweł Wanatowicz

Audytor wiodący EU ETS
TÜV SÜD Polska

Absolwent Politechniki Śląskiej. Od 2010 r. specjalista ds. energetyki i ochrony środowiska w TÜV SÜD Polska Sp. z o.o., odpowiedzialny za obszar GHG w Centrum Certyfikacji TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Audytor energetyczny, weryfikator jednostek kogeneracji oraz specjalista w zakresie certyfikacji odnawialnych źródeł energii i certyfikacji energii z OZE.

Adam Wawrzynowicz

Ekspert rynku energii i gazu, wspólnik zarządzający
Kancelaria Wawrzynowicz i Wspólnicy

Adam Wawrzynowicz

Ekspert rynku energii i gazu, wspólnik zarządzający
Kancelaria Wawrzynowicz i Wspólnicy

Radca prawny działający w obszarze regulacji rynku paliw i energii nieprzerwanie od 2003 r. Wspólnik zarządzający kancelarii Wawrzynowicz i Wspólnicy sp.k., wyspecjalizowanej w doradztwie regulacyjnym i prawnym dla sektora energetyki, w szczególności sektora gazownictwa. Prezes Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie.

Członek Grupy Ekspertów ds. Wodoru działającej przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa.

Aktywnie zaangażowany w projekty doradcze i inicjatywy legislacyjne związane z regulacjami dla sektora gazownictwa, w tym związane z systemowym wspieraniem dywersyfikacji źródeł dostaw gazu i zwiększaniem bezpieczeństwa energetycznego, rozwiązaniami taryfowymi dla nowej infrastruktury energetycznej, jak również w projekty związane z rozwojem OZE oraz integracją odnawialnych i niskoemisyjnych paliw gazowych w systemach gazowych.

Jan Weiterschutz

Prezes
Słowackie Narodowe Stowarzyszenie Klastra Wodorowego

Jan Weiterschutz

Prezes
Słowackie Narodowe Stowarzyszenie Klastra Wodorowego

Ján jest prezesem Słowackiego Narodowego Stowarzyszenia Wodoru od czerwca 2021 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu w dziedzinie systemów energii odnawialnej i ma doświadczenie w przygotowywaniu, wdrażaniu i zarządzaniu projektami w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Jego celem jest wykorzystanie zdobytej wiedzy i doświadczenia oraz aktywne zaangażowanie się w budowę krajowego ekosystemu wodorowego w celu złagodzenia zmian klimatycznych, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju i stabilizacji cen energii. Jego celem jest pomoc w tworzeniu nowych możliwości biznesowych i miejsc pracy w powstającym sektorze wodorowym gospodarki krajowej.

Przy wsparciu międzynarodowych agencji wodorowych zapewnia transfer wiedzy i doświadczenia w celu owocnej budowy i zrównoważonego funkcjonowania powstających dolin wodorowych. Uczestniczył w przygotowaniu Narodowej Strategii Wodorowej, a obecnie pracuje nad przygotowaniem planu działania jako doradca Ministra Gospodarki w kwestiach wodorowych w ramach transformacji Słowacji w społeczeństwo neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla.

Współpracuje z przemysłem, gminami, trzecim sektorem, nauką i badaniami w celu zidentyfikowania barier we wprowadzaniu technologii wodorowych do praktyki. Pracuje nad przygotowaniem dokumentów strategicznych, legislacyjnych i regulacyjnych, aby urzeczywistnić swoje plany i uczynić Słowację lepszym miejscem do życia.

Michał Wekiera

Dyrektor Generalny
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Michał Wekiera

Dyrektor Generalny
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Od września 2008 roku związany z Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego zrzeszającym producentów oraz przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli i skuterów. Wcześniej pracował w Ministerstwie Infrastruktury i Ministerstwie Finansów. W PZPM odpowiedzialny za tematy prawne związane z homologacją, CO2, niskoemisyjną mobilnością, conectivity, autonomicznością, produkcją pojazdów, podatkami, ochroną danych osobowych, ochroną konkurencji. Ekspert w zakresie budowania relacji z rządem i komunikacji zewnętrznej. Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członek grup roboczych i organów w europejskich organizacjach motoryzacyjnych takich jak ACEA, ACEM i CLCCR.

Przemysław Wilkiewicz

p.o. dyrektora Biura Branży Paliwowej i Infrastruktury
Bank Gospodarstwa Krajowego

Przemysław Wilkiewicz

p.o. dyrektora Biura Branży Paliwowej i Infrastruktury
Bank Gospodarstwa Krajowego

Specjalizuje się w analizach sektorowymi i rynkowymi skupiającymi się na branży paliwowo-gazowej, chemicznej oraz wodorowej. W ramach realizowanych przez Bank projektów, zaangażowany w rozwój Idei 3W, inicjatywy BGK mającej na celu wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii w obszarze wodoru, wody i węgla.

Od początku swojej ścieżki zawodowej związany z doradztwem finansowym (audyt finansowy i doradztwo transakcyjne) pracując w czołowych firm konsultingowych w Polsce, takich jak EY i Deloitte.

 

prof. dr hab. inż. Herbert Wirth

Wykładowca i naukowiec
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej

prof. dr hab. inż. Herbert Wirth

Wykładowca i naukowiec
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej

Profesor Wirth jest wykładowcą i naukowcem na wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Główne obszary jego zainteresowania badawczego to:

 1. Geologia poszukiwawcza i górnicza
 2. Ocena i wycena projektów geologiczno-górniczych
 3. Wycena zasobów i złóż mineralnych
 4. Gospodarka surowcami strategicznymi i krytycznymi
 5. Polityka surowcowa i zarządzanie strategiczne surowcami
 6. Zarządzanie i ekonomika w górnictwie
 7. Gospodarka odpadami pogórniczymi i komunalnymi
 8. Gospodarka o obiegu zamkniętym
 9. Geoenergetyka

prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak

Politechnika Poznańska

prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak

Politechnika Poznańska

Prof. Janusz Wojtkowiak prowadzi działalność naukowo-badawczą w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Specjalizuje się w mechanice płynów i technice cieplnej. W latach 1981-1992 pracował w Zespole Naukowo-Badawczym Siłowni Jądrowych w Instytucie Techniki Cieplnej i Silników Spalinowych PP, a następnie, w tym samym Zespole, przez 2 lata w Instytucie Inżynierii Chemicznej PP. Od 1994 roku jest związany z Instytutem Inżynierii Środowiska PP, najpierw jako adiunkt, następnie od roku 2002 jako profesor nadzwyczajny, a od roku 2013 jako profesor zwyczajny. W latach 1996-1997 był stypendystą Korea Science and Engineering Foundation (KOSEF). W ramach stypendium, przez rok pracował w Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) – Laboratory of Theoretical Fluid Dynamics w Taejon w Korei Południowej. W latach 2002-2008 był prodziekanem, a w latach 2008-2016 dziekanem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PP. Od roku 2020 jest dyrektorem Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych PP. Autor lub współautor ponad 130 artykułów naukowych, w tym 31 opublikowanych w czasopismach międzynarodowych.

Marek Woźniak

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Marek Woźniak

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Samorządowiec od trzech dekad. W 2005 roku objął funkcję Marszałka Województwa Wielkopolskiego, którą pełni nieprzerwanie od pięciu kadencji. 

Członek zarządu Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej. Zasiada w prezydium Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli. Uczestniczy tam w pracach komisji Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER).

Jako gospodarz regionu z satysfakcją podkreśla stały, dynamiczny rozwój Wielkopolski, widoczny nie tylko poprzez wysokie pozycje w statystykach i rankingach, ale przede wszystkim w zadowoleniu mieszkańców województwa. Będąc inicjatorem Wielkopolskiej Doliny Wodorowej, kładzie nacisk na zrealizowanie w Wielkopolsce ambitnej  idei zeroemisyjności już w 2040 roku.

Za działalność publiczną wyróżniony między innymi przez Prezydenta RP „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski" oraz „Złotym Krzyżem Zasługi”. W 2024 roku uhonorowany tytułem „Samorządowiec Dwudziestopięciolecia”.

Daniel Wragge

Dyrektor ds. politycznych i regulacyjnych
European Energy Exchange

Daniel Wragge

Dyrektor ds. politycznych i regulacyjnych
European Energy Exchange

Pracuje dla Europejskiej Giełdy Energii (EEX) od 2006 roku. Ukończył studia prawnicze oraz studia magisterskie w zakresie stosunków międzynarodowych i spraw europejskich. Studiował w Niemczech, Australii i Francji. Po stanowiskach w Lipsku i Brukseli, od 2020 roku pracuje w berlińskim przedstawicielstwie EEX. Reprezentuje EEX w Fundacji H2Global. Prywatnie jest zaangażowany w Centre international de formation européenne (CIFE) i jest członkiem jego Conseil d'administration.

Danuta Zoń

Dyrektor ds. Rozwoju Rynku Nowych Technologii
Air Products

Danuta Zoń

Dyrektor ds. Rozwoju Rynku Nowych Technologii
Air Products

Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach i jest certyfikowanym ekspertem Lean Six Sigma Black Belt. Od ponad 20 lat pracuje w branży gazów technicznych. W firmie Air Products odpowiada za rozwój sektora wodoru dla mobilności poprzez wdrażanie nowych technologii na polski rynek oraz dostarczanie analiz pod kątem przyszłych możliwości w tym obszarze. Nadzoruje budowanie i utrzymywanie relacji z klientami i partnerami biznesowymi w celu ułatwienia im przejścia na transport zeroemisyjny. Jest przekonana, że wodór to jedno z kluczowych paliw przyszłości, które pozwoli dokonać rewolucji w gospodarce, wspierając tym samym zrównoważony transport.

Adam Żelezik

Adam Żelezik
ARP TFI S.A.

Adam Żelezik

Adam Żelezik
ARP TFI S.A.

Dyrektor Zarządzający w ARP TFI S.A. odpowiedzialny za projekt Polskiego Zielonego Funduszu. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości korporacyjnej, w szczególności finansowaniu strukturalnym, emisji instrumentów dłużnych, cash management, trade finance oraz w obszarze rynków finansowych. W latach 2021-2023 jako Dyrektor Departamentu w Banku Gospodarstwa Krajowego, odpowiedzialny za rozwój inicjatyw strategicznych, wspierających rozwój innowacyjnych technologii w obszarze wodoru wody i węgla. Jako przedstawiciel BGK zasiadał w radzie koordynacyjne Mazowieckiej Doliny Wodorowej.

Wcześniej przez 11 lat związany z DNB Bank Polska, gdzie zarządzał pionem bankowości korporacyjnej w Polsce, w tym wyspecjalizowanymi obszarami branżowymi. Posiada szczególne kompetencje w zakresie finansowania sektora publicznego, energetyki, telekomunikacji oraz produkcji spożywczej.

Karierę zawodową rozpoczynał w Banku ING, gdzie zajmował stanowiska w obszarze bankowości korporacyjnej oraz rynków finansowych.